فروشگاه i poroje

دانلود گزارش كارآموزی شركت بهره‌ برداری شركت نفت و گاز | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود گزارش كارآموزی شركت بهره‌ برداری شركت نفت و گاز

تعداد صفحات: 100 | فرمت: Word(قابل ویرایش)

دانلود گزارش كارآموزی شركت بهره‌ برداری شركت نفت و گاز

آشنایی با مكان كارآموزی
خط مشی سیستم مدیریت یكپارچه (IMS )
ستاد كرمانشاه
1-مركز بهره‌برداری و نمك زدایی چشمه خوش
مراكز عملیاتی شركت غرب
2- مركز بهره‌برداری دهلران
3- مركز بهره‌برداری و نمك زدایی نفت شهر
4- مركز بهره‌برداری سركان/ ماله كوه
5- مركز بهره‌برداری سراجه قم
6- مركز بهره‌برداری تنگ بیجار و كمانكوه
میادین تحت پوشش
الف) میادین فعال
ب)‌میادین غیر فعال
برنامه های توسعه ای و در دست اقدام
ب طرح توسعه ای میدان نفت شهر
ج طرح توسعه و دو منظوره نمودن سراجه قم
وظایف مهندسی بهره‌برداری
تسهیلات موجود در سرچاه
Well Head Hacilitiec
تمیزكردن چاه
Clean Up
اسیـدزدن بـه چـاه
Acidizing
متـه های اسیـدزدن Acidizing Methods
1- ماتریـس اسیـد Matrix Acidizing
2- ایجادشكاف‌وترك‌درسنـگ‌مخزن‌به‌وسیـله‌اسیـد Acid Fracturing
3- شستشووتـمیزكردن‌سنـگ‌مخزن‌بوسیـله‌اسیـد Acid Washing
مشخصـات‌اسیدهـائی‌كه‌به‌كـارگرفته‌می‌شونـد Charactristicsof Acids Used
1- اسیدهای معدنی
الف – اسید كلریدریك HCI
ب – مجموع اسید كلریدریك و اسیدفلوریدریك HCI – HF
2- اسیدهای آلی . اسیدفرمیكH – COOH و اسیداستیك
3- اسیدهای پودرشده و یاكریستال مانند . سولفامیداسید Sulfamic Acid
كلرواستیك اسید Chloroacetic Acid
4- هیبـریـد اسیـدهـا Hybrid Acid Mixture
فـاكتـورهـائی كه در اسیدزدن تأثیر دارندFactors Affecting Acid Reactions
1- فشــار Pressure
2- غلظـت اسیـد Acid Concentration
5- تعـادل شیمیـائـی Equilibrium in Acid Reaction
6- نسبت سطح تماس سنگ مخزن به حجم اسید مصرفی Area To Volume Ratio
7- جنس و مشخصات سنگ مخزن Rock Charactristics
انتخاب سیستم اسیدزدن به چاه Sclocelion of Acidizing Metbod
اندازه گیری فشار داخلی و سرچاه و مسیر تولید
Rottom Hole & Surface Pressure Survey
1- انـدازه گیـری فشـار در مسیـر جریـان سیـال چـاه
2- انـدازه گیـری فشـار داخلـی چـاههـا
دستگاههـای انـدازه گیـری فشـار داخـل چـاه عبـارتنـد از
كـشتـن چـاه
Well Killinu
مثال مربوط به كشتن چاه
نـمـودارگیـری
Logging
1- منـحنـی The Spontaneous Potential Curve , SP
2- نمـودار Conventional Resistivity Logs , CRL
3- نـمـودار The Laterolog & Dual Laterolog , DLL , LL
4- نمودار Induction Logging
5- نـمـودار Micro Log
6- نـمـودار صوتی Sonic Log
جدول مقدار نسبت به جنس ماده موجود
7- FDL نمودار چگالی سنگ مخزن The Formation Density Log
8-نمـودار نوتـرونی (CNL) The Neutron Log
9- نمـودار اشعـه گـامـا The Gamma Ray – Log
10- نمودار Thermal Decay Time Log , TDT
11- نمـودار تولیـد داخلـی چـاه The Production Logging
12- نمـودار سیمـان بنـدی VDL & CBL Cement Bond Log
تـذكـر
نكته
مجمـوعه نمـودارهـای تـولیـدی
Continuous Production Logging
Production Combination Tools (PCT)
1- بعـضی از مـوارد استفـاده ایـن مجمـوعه نمـودار
1- تـوضیـح مـختصـری راجـع بـه ابـزار مـصرفـی
الف – دبـی سـنـج Flowmeter
ب – دمـاسـنـج Thermometer
ج – چـگالی سنـح Gradiomanometer
د – قطـرسنـج Caliper
2- نحـوه بررسـی و ومحـاسبـات بـر روی نمـودارهـا
طـریقـه عملـی محـاسبـه بـه قـرار زیـر اسـت
مثـال
جدول –6
جدول –7
تعبیه كردن مسدودكننده در داخل چاه
Plug Setting
1- دلایـل نصـب مسـدود كـننـده
آزمایش كامل چاه نفت و یا گاز
Well Testing
1- تـهیـه بـرنامـه كـار
الف – هدف
ب – تاریخچه چاه
(Bottom hole and X – mas tree sketch)
ج اعمالی كه بایست صورت گیرد
به طور مثال
د – وسایـل لازم
2- نحـوه انجـام آزمـایـش
3- نـتیجـه گیـری از آزمـایش و تهیـه گـزارش و پیشنهـادات
مثال
1- هـدف از انجـام آزمایـش
2- اعمـال انجام شـده و خلاصـه ای از اطلاعـات جمع آوری شده
گزارش اسیدزدن به چاه
شرح مختصر نتیجه عملیات
2- شـرایـط عـمـل
3-اطلاعات راجع به نحوه عمل
نمونه برداری از نفت و یا گازچاه
Sampling
الف – اندازه‌گیری‌وزن‌مخصوص‌نفت‌ودرجه‌سنگینی‌آن(Secific gravity & API )
ب – جهت اندازه گیری مقدار آب و نمك تولیدی همراه نفت
2 – نمـونـه گیـری تحـت فشـار

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 0 بار دسته بندی : تاريخ : 26 دسامبر 2016 به اشتراک بگذارید :