فروشگاه i poroje

پروژه کارشناسی مدرن الکتریکی و هیبرید الکتریکی و سوخت وسایل نقلیه و در سلول | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

پروژه کارشناسی مدرن الکتریکی و هیبرید الکتریکی و سوخت وسایل نقلیه و در سلول

تعداد صفحات : 100 صفحه | فرمت فایل: word ورد

موضوع پروژه کارشناسی :

پروژه کارشناسی مدرن الکتریکی و هیبرید الکتریکی و سوخت وسایل نقلیه و در سلول  (اصول، تئوری، طراحی)

معرفی وسایل نقلیه هیبرید الکتریکی اصول، تئوری، طراحی

تعداد صفحات : 100 صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
فصل اول: مراحل طراحی خودرو های هیبریدی و الکتریکی سب
1-1مصرف انرژی در سیستم انتقال قدرت و ترمز
1-2 خودروی هیبرید الکتریکی سبک موازی
1-3 حالت کشش فقط با موتور الکتریکی
1-4 حالت شارژ باتری
1-5 حالت های احیا کننده انرژی ترمزی
1-6 حالت کشش هیبریدی
1-7 طراحی خودرو 3. 2. 1
1-8 عملکرد
1-9 حالت عملکرد کوپلینگ گشتاور
1-10 حالت کشش تنها موتور احتراقی
1-11 حالت ترمز احیا کننده
1-12 استارتر موتور احتراقی
1-13 استراتژی کنترل
فصل دوم: ذخیره سازی انرژی(مخازن انرژی
2-1 باطری های الكترو شيميايی
2-1-1 واكنش الكتروشيميايي
2-1-2 ولتاژ ترموديناميكی
2-1-3 انرژی ويژه
2-1-4 توان ويژه
2-1-5 بازده انرژی
2-1-6 تكنولوژی باطری ها
2-1-6-1 باطری های اسيدی سربی
2-1-6-2 باطری ها با پايه نيكل
2-1-6-2-1 سيستم نيكل آهن
2-1-6-2-2 سيستم نيكل كادميوم
2-1-6-2-3 باطری نيكل- هيدريد فلز
2-1-6-3 باطری هايی با پايه ليتيوم
2-1-6-3-1 باطری پليمر ليتيوم
2-1-6-3-2 باطری های يونی ليتيوم
2-2 ابر باتری
2-2-1 آينده ابر باطری ها
2-2-2 پايه اصلی ابر باطری ها
2-2-3 عملكرد ابر باطری ها
2-2-4 تكنولوژی ابر باطری ها
2-3 فلايويل با سرعت بالا(ابر فلايويل)
2-3-1 عملكرد اصلی فلايويل
2-3-2 ظرفيت توان فلايويل
2-3-3 تكنولوژی فلايويل ها
2-4 تركيب ذخاير انرژی
فصل سوم: اصول ترمزهای بازیافت کنند
3-1 توان و انرژی ترمز گیری در چرخهای جلو و عقب خودرو
3-2 سیستم ترمز های EVSو HEVs
3-3 دسته ترمز پدالی
3-4 دسته ترمز های احیا کننده انرژی
3-5 ترمز های موازی
3-6 سیستم ترمز ضد قفل 4. 11 ABC
فصل چهارم: وسایل نقلیه سلول سوخت
4-1 اصول عملکردی سلولهای سوختی
4-2 پتانسیل الکترود منحنی ولتاژ- جریان
4-3 مصرف سوخت و اکسیدان
4-4 ویژگی‌های سیتسم سل سوختی
4-5 تأمین سوخت
4-5-1 ذخیره هیدروژن
4-5-1-1 هیدروژن متراکم
4-5-1-2 مایع برودتی هیدروژن
4-5-1-3 هیدرید فلزی
4-5-2 تولید هیدروژن
فصل پنجم: طراحی قطار الکتریکی هیبرید سلول سوخت
5-1 پیکربندی
5-2 تدابیر کنترلی
5-3 طراحی پارامتری
5-3-1 طرح نیروی موتور
5-3-2 طرح نیروی سیستم سل سوختی
5-3-3-1 ظرفیت نیروی PPS
5-3-3-2 ظرفیت انرژی PPS
5-4 طرح نمونه
نتيجه گيري
پيشنهاد
منابع و مآخذ
فهرست جداول

جدول 1-1 مثال کنترل منطقی 1
جدول1-2
فهرست اشکال
شکل 1-1 ویژگی‌های یک نوع مبدل گشتاور1دینامیکی
شکل 1-2 سرعت وسایل نقلیه و بازده عملکرد1یک انتقال اتوماتیک هنگام رانندگی در منطقه شهر در چرخه FTP75
شکل 1-3 ساختار موازی خودرو هیبریدی الکتریکی
شکل 1-4 شارژ باتری و کشش موتور براساس SOC باتری
شکل 1-5 عملکرد موتور الف ) عملکرد با1ساسات کامل و ب ) نقشه مصرف سوخت
شکل 1-6 قدرت و گشتاور موتور الکتریکی در1مقابل سرعت موتور
شکل 1-7 خصوصیات(مشخصات) یک سلول باتری1اسید سربی
شکل 1-8 ویژگی های تخلیه از باتری های1اسید سرب
شکل 1-9 نتایج شبیه سازی برخی وسایل نقلیه1روی یک چرخه رانندگی بزرگراه FTP75
شکل1-10 عملکرد قطار درایو هیبرید1الکتریکی : (الف) شتاب و (ب) تلاش کششی در مقابل خودرو خودرو هیبریدی الکتریکی سبک سری- موازی
شکل1-11 شبیه سازی در درایو FTP751چرخه شهری : (الف) سرعت خودرو، قدرت موتور، قدرت موتور و باتری SOC، (ب) موتور سوخت نقشه نقطه مصرف و عامل، و (ج) موتور بهره وری نقشه و نقاط عامل
شکل 1-13 سری و موازی خفیف قطار هیبرید1درایو الکتریکی با یک واحد دنده های سیاره ای
شکل 1-14 سیاره واحد دنده 1
شکل 1-15 گشتاور در دنده رینگی و حامل1(گشتاور موتور و گشتاور به گیربکس) مختلف با نسبت دنده ، R ، در یک گشتاور داده شده بر روی چرخ دنده ی خورشید (گشتاور موتور)
شکل 1-16 کنترل سرعت موتور با استفاده1از دریچه گاز موتور و گشتاور موتور
شکل 1-17 شارژ باتری و موتور به تنهایی1کشش ، بسته به نوع باتری SOC
شکل 1-18 سری و موازی خفیف قطار هیبرید1درایو الکتریکی با یک موتور استاتور شناور
شکل 2-1 سلول آتیپیک باتری الکترو1شیمیایی
شکل 2-3 ویژگی های تخلیه از یک باتری1سرب اسید
شکل 2-4 فرآیندهای الکتروشیمیایی در طول1تخلیه و بار الکتریکی از یک سلول باتری های اسید سرب
شکل 2-5 توزیع وزن اجزای یک باتری سرب1اسید EV با انرژی خاص از 45 WH / کیلوگرم در نرخ C5 / 5
شکل 2-6 قدرت برای کاربرد HEV با انرژی1خاص از 85 WH / کیلوگرم
شکل 2-7 شارژ باتری به طور معمول و1 ترشحات بهره وری
شکل 2-8 اصول اساسی از خازن دو لایه1الکتریکی معمولی
شکل 2-11 ویژگی های تخلیه از فن آوری1های F2600 ماکسول فوق العاده خازن
شکل 2-12 ویژگی های تخلیه از فن آوری1های F2600 ماکسول فوق العاده خازن 10
شکل 2-13SOC در مقابل ولتاژ سلول 1
شکل 2-15 هندسه چرخ لنگر معمولی 1
شکل 2-16 گشتاور معمولی و مشخصات ولتاژ1در مقابل سرعت چرخشی
شکل 2-17 ساختار اساسی یک سیستم چرخ1طیار معمولی
شکل 2-18 مفهوم یک عملیات ذخیره سازی1انرژی ترکیبی
شکل 2-20 باتری و جریان ultracapacitor1طول بهره برداری از HEV در FTP 75 چرخه درایو شهری
شکل 2-22 فعال کنترل باتری هیبریدی / فوق1العاده ذخیره سازی انرژی خازن
شکل 3-1 انرژی مصرفی در ترمز گیری 1
شکل3-2 نیروی ترمز و انرژی روی چرخهای1عقب و جلو
شکل3-3سرعت وسیله نقلیه و شتاب / کاهش سرعت1در چرخه FTP درایو شهری
شکل 3-7 تصویر ترمز نیروهای بر روی اکسل جلو1و عقب برای سری ترمز – احساس مطلوب
شکل 3-8 تجمع سری ترمز بازیابی انرژی1مطلوب
شكل 3-9 تصویر موازی استراتژی ترمز1
شكل3-10 ترمز نیروهای مختلف با نرخ کاهش1سرعت
شكل 3-11 احیا کننده با کنترل الکترونیکی1ترمز عملکرد سیستم را به عنوان ABS
شكل3-12 ترمز با ABS1
شکل4-1-عملکرد اساسی یک سلول سوختی 1
شکل4-2 وابستگی به دما ولتاژ سلول و1بازده قابل برگشت : (الف) ولتاژ و(ب) بهره وری برگشت پذیر
شکل4-3 منحنی جریان ولتاژ یک سلول سوختی1هیدروژن اکسیژن ، 80 درجه سانتی گراد
شکل4-4 عامل بهره وری و تراکم قدرت همراه1با چگالی جریان اکسیژن در هیدروژن سلول سوختی
شکل 4-9 انرژی در هر لیتر از هیدروژن و1معادل لیتر بنزین در مقابل فشار
شکل4-10 جرم جاری و حجم مورد نیاز برای1ذخیره 6 کیلوگرم از هیدروژن (22 لیتر بنزین معادل) دستگاه های مختلف ذخیره سازی هیدروژن
شكل4-11 نمودار پردازش سوخت 1
شکل 5-1 ویژگی های عامل نمونه ای از یک1سیستم پیل سوختی
شکل5-2 تنظیمات سوخت نمونه سلول قطار1درایو ترکیبی
شکل 5-3 نمودار جریان از استراتژی کنترل 1
شکل 5-4 نمودار جریان از استراتژی کنترل 1
شکل 5-6 تغییر در سرعت وسیله نقلیه،1سوخت قدرت سلول ، قدرت PPS ، و انرژی PPS
شکل 5-7 تغییرات انرژی که در PPS در حالی1که توسط PPS به تنهایی در درایو FTP75 چرخه شهری پیگیری
چکیده: 
در ابتدا، اهمیت اجتماعی و محیطی حمل و نقل جدید مورد بحث قرار می گیرد. که موارد مورد نظر غالباً به مسائلی نظیر آلودگی هوا، گرمایش زمین و تخلیه منابع نفتی مرتبط با توسعه ی سامانه ی حمل و نقل جدید، مربوط می شوند. در این فصل، تأثیر تکنولوژی های حمل و نقل آینده بر منابع نفتی مورد بحثی و تحلیل واقع می شود. نتایج حاصل از مباحث مذکور برای توسعه ی سیاست های مربوط به استفاده از خودروهای نسل آینده مفید و اثرگذار خواهد بود. بعلاوه تاریخچه ی مختصری از EV، HEV و FCV نیز ارائه خواهد شد.
در ادامه، مفاهیم ابتدایی مربوط به عملکرد خودرو، خصوصیات منبع تغذیه، خصوصیات سیستم انتقال و همچنین معادلاتی که برای بیان عملکرد خودرو مورد استفاده اند، ارائه می شوند. هدف اصلی این فصل، تامین اطلاعات و دانش بنیادی برای فهم چگونگی طراحی سیستم های انتقال نیرو در خودرو می باشد.
در فصل 3، ویژگی های مهم و خاص مربوط به عملکرد انواع مختلف موتورهای حرارتی بیان می شود. موتور در سیستم های انتقال قدرت هیبریدی و معمولی به عنوان منبع اصلی تامین قدرت، بالاترین درجه ی اهمیت را در بین اجزا دارا می باشد.داشتن فهمی کامل و گسترده در مورد ویژگی های موتور، برای طراحی و کنترل خودروهای معمولی و HEVها ضروری و لازم است.
سپس، EVها معرفی می شوند. این فصل غالباً به طراحی سامانه های پیشران الکتریکی، دستگاه های ذخیره ی انرژی و طراحی موتورهای کشنده و سیستم های انتقال قدرت، ارائه پیش بینی در مورد عملکرد خودرو و شبیه سازی آن ها می پردازد.
در ادامه، مفاهیم بنیادی مربوط به سامانه های کشنده ی هیبریدی ارائه می شود. انواع آرایش ها مربوط به HEV ها نظیر: هیبرید سریالی، هیبرید موازی، کوپل گردشی، هیبرید کوپل سرعتی و دیگر انواع آن معرفی می شوند و همچنین ویزگی های مهم و مختص هرنوع آرایش نیز ارائه خواهند شد
سپس، چندین نوع از سامانه های پیشران الکتریکی شامل: انواع AC,DC، نوع DC بدون جاروبک و دارای حالت مغناطیسی دائم و موتورها یمبتنی بر مقاومت مغناطیسی متغیر، مورد بررسی قرار می گیرند و مفاهیمی نظیر: مبانی ساخت، قواعد مربوط به عملکرد آن ها و ویژگی های مربوط به کنترل و عملکرد آن ها از نقطه نظرایجاد کشش(کشندگی) تشریح می شوند.
در مبحث بعدی، روش مربوط به طراحی سامانه های محرک الکتریک هیبریدی که بصورت سری عمل می کنند، ارائه می شود. این فصل بطور خاص بر روی طراحی قدرت موتور و مکانیزم ذخیره ای انرژی، طراحی موتور کشنده، ویژگی های انتقال نیرو و نحوه ی کنترل سامانه متمرکز می شود. همچنین یک مثال در این زمینه نیز ارائه خواهد شد.
روش مربوط به طراحی سامانه های محرک الکتریکی هیبریدی که بصورت موازی عمل می کنند، در ادامه ارائه می شود. علاوه بر آن، این فصل مواردی نظیر: الگوی حرکت و تحلیل حالات مختلف، نحوه کنترل، طراحی اجزای اصلی(موتور، سامانه ی ذخیره ی انرژی و انتقال قدرت و همچنین شبیه سازی عملکرد خودرو را نیز در بر می گیرد.
روش طراحی سامانه های محرک هیبرید تلفیقی مبتنی بر ارائه دو آرایش اصلی کوپل گردشی موازی، سری- موازی و کول سرعنی گردشی در مبحث بعدی ارائه می شود. این فصل به طور خاصل به تحلیل عملکرد، توسعه ی مکانیزم های کنترلی و شبیه سازی آن ها می پردازد.
در ادامه، انواع تکنولوژی های مربوط به ذخیره ی انرژی شامل: باتری ها، خازن های پر ظرفیت و فلای ویل ها(Flywheels) معرفی می شوند. بحث ارائه شده در این فصل، ظرفیت تامین انرژی و توان را مورد توجه قرار می دهد. همچنین مفهوم ذخیره انرژی بصورت هیبریدی نیز در این فصل ارائه خواهد شد.
سپس، سیستم ترمز احیاگر(که انرژی ناشی از توقف را ذخریه سازی کرده و مورد استفاده دوباره قرار می دهد) در خودروها معرفی می شود. همچنین انواع مفاهیم مرتبط به کنترل چنین سامانه هایی شامل: توزیع نیروی ترمز بر چرخ های جلو و عقب، مقادیر انرژی ناشی از ترمز در حالات مختلف حرکت و تعداد انرژی که توسط سامانه ی ترمز مذکور قابل بازیابی است، مورد بحث و تحلیل واقع می شوند.
در مباحث بعدی، انواع سامانه های سلول سوختی از نقطه نظر اصول کار و ویژگی های ساختاری، تکنولوژی بکار رفته و نحوه تامین سوخت مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین کاربرد سلول های سوختی در خودروها نیز مورد اشاره قرار می گیرد.
در نهایت، طراحی سیستماتیک سامانه های محرک هیبریدی مبتنی بر استفاده از سلول سوختی ارائه می شود. در مرحله ی اول، مفهوم کلی خودروهای هیبریدی استفاده کننده از سلول سوختی مورد توجه قرار می گیرد. در مرحله ی بعد، اصول کار و نحوه کنترل سامانه ی محرک آن تشریح می شود و نهایتاً روش طراحی آن با تمرکز بر طراحی توان برای سامانه ی سلول سوختی، پیشرانه ی الکتریکی و سامانه ی ذخیره ی انرژی تشریح خواهد شد. همچنین یک مثال در زمینه ی طراحی بهمراه بازبینی شبیه سازی آن ارائه شده است.
استفاده از این کتاب در مقاطع تحصیلات تکمیلی یا دوره های پایانی دوره کارشناسی توصیه می شود. با توجه به پیش زمینه ای که دانشجویان در زمینه های مهندسی مکانیک و یا برق دارند، مدرسین این کتاب می توانند در انتخاب مطالب مورد ارائه انعطاف به خرج دهند و در صورت نیاز از ارائه فصول ابتدایی پرهیز نمایند. این کتاب در دانشگاه A&M تگزاس در مقطع تحصیلات تکمیلی تدریس شده است. نسخه ی قبلی این کتاب، بارها با توجه به نظرات و پیشنهادات واصله از دانشجویان استفاده کننده از این کتاب، مورد بازنگری قرار گرفته است. ما از دانشجویان بواسطه ی یاریشان در این زمینه قدردانی می کنیم
همچنین این کتاب به عنوان منبعی دقیق و مرجعی کامل در زمینه ی وسائل نقلیه مدرن برای مهندسین، شاغلین، دانشجویان مقاطعتحصیلات تکمیلی و سال های آخر دوره ی کارشناسی، محققین و مدیرانی که در بخش های مرتبط با صنعت خودرو و وسایل نقلیه فعالیت می کنند و همچنین دولت ها و مجامع دانشگاهی قابل استفاده است.
** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 90000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 38 بار دسته بندی : تاريخ : 16 آگوست 2016 به اشتراک بگذارید :