فروشگاه i poroje

پروژه کارشناسی بررسی الگوریتم ژنتیک در TSP و NP-HARD و معمای سودوکو | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

پروژه کارشناسی بررسی الگوریتم ژنتیک در TSP و NP-HARD و معمای سودوکو

تعداد صفحات : 75 صفحه | فرمت فایل: word ورد

موضوع پروژه کارشناسی :

پروژه کارشناسی بررسی الگوریتم ژنتیک در TSP و NP-HARD و معمای سودوکو

تعداد صفحات : 75 صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

ﻓﺼﻞ اول: مقدما
1-1- ﻣﻘﺪﻣﻪ
1-2- ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ
1-3- اﯾﺪة اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
1-4- درﺑﺎره ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
1-5- ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
1-6- ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ (ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ داروﯾﻦ)
1-7- راﺑﻄﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
1-8- اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
1-8-1- اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
1-8-1- اﻟﻒ- ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻟﯿﺴﺖ
1-8-1- ب- ﺟﺴﺘﺠﻮي درﺧﺘﯽ
1-8-1- پ- ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﺮاف
1-8-2- اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
1-8-2- اﻟﻒ- ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ
1-9- ﻣﺴﺎﺋﻞ 15 NP-Hard‬‬
1-10- ﻫﯿﻮرﯾﺴﺘﯿﮏ
1-10-1- اﻧﻮاع اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻫﯿﻮرﯾﺴﺘﯿﮏ
ﻓﺼﻞ دوم : الگوريتم ژنتي
2-1- ﻣﻘﺪﻣﻪ
2-2- اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
2-3- ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
2-4- عملگرهای الگوریتم ژنتیک
2-4-1- کدگذاری
2-4-2-ارزیابی
2-4-3-ترکیب
2-4-4- جهش
2-4-5- رمز گشایی
2-5- الگوریتم و شبه کد
2-5-1- شبه کد و توضیح ان
2-6- تابع هدف
2-7- روش های کد کردن
2-7-1- کدینگ باینری
2-7-2- کدینگ جایگشتی
2-7-3- کد گذاری مقدار
2-7-4- کدینگ درخت
2-8- نمایش رشته ها
2-9- انواع روش های تشکیل رشته
2-10- بازگرداندن رشته ها به مجموعه متغیرها
2-11- جمعیت
2-11-1- ایجاد جمعیت اولیه
2-11-2- اندازه جمعیت
2-12- محاسبه برازندگی (تابع ارزش )
2-13- انواع روش های انتخاب
2-13-1- انتخاب چرخ رولت
2-13-2- انتخاب حالت پایدار
2-13-3- انتخاب نخبه گرایی
2-13-4- انتخاب رقابتی
2-13-5- انتخاب قطع سر
2-13-6- انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده
2-13-7- انتخاب مسابقه
2-13-8- انتخاب مسابقه تصادفی
2-14- روش های ترکیب
2-15- احتمال ترکیب
2-16- تحلیل مکانیزم جابجایی
2-17- جهش
2-18- محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک
2-19- انواع الگوریتمهای ژنتیکی
2-19-1- الگوریتم ژنتیکی سری
2-19-2- الگوریتم ژنتیک موازی
2-20-چند نمونه از کاربردهای الگوریتم ژنتیک
حل مساله معمای سودوکو
3-4-1-حل مساله
3-4-2-تعیین کروموزم
3-4-3-ساختن جمعیت اغازین یا نسل اول
3-4-4-ساختن تابع از ارزش
3-4-5-ترکیب نمونه ها و ساختن جواب جدید
3-4-6-ارزشیابی مجموعه جواب
3-4-7-ساختن نسل بعد
3-5-مرتب سازی به کمک ga
فهرست منابع و مراجع
واژه نامه

ﭼﮑﯿﺪه:
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ((Genetic Algorithm – GA‬ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ در ﻋﻠﻢ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ‬راهﺣﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﺗﮑﺎﻣﻞ‬اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وراﺛﺖ و ﺟﻬﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮏ از اﺻﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ داروﯾﻦ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ‬ﯾﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮏ اﻏﻠﺐ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي‬ﺗﺼﺎدف ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ (یا GA‬)ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از‬ﺗﮑﺎﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺴﺄﻟﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد ورودي اﺳﺖ و‬راهﺣﻞﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﮐﺪ ﮔﺬاري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ fitness‬ﻧﺎم دارد ﻫﺮ راه ﺣﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻼً اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮازش، ﻧﻤﺎﯾﺶ، اﻧﺘﺨﺎب، ﺗﻐﯿﯿﺮ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ، ﻫﯿﻮرﯾﺴﺘﯿﮏ، ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺟﻬﺶ، ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ داروﯾﻦ، ﻣﻌﻤﺎي ﻫﺸﺖ وزﯾﺮ.

 

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 45000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 44 بار دسته بندی : تاريخ : 17 آگوست 2016 به اشتراک بگذارید :