فروشگاه i poroje

پروژه پایانی رشته شهرسازی: ارزیابی طرح جامع یک شهرستان | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

پروژه پایانی رشته شهرسازی: ارزیابی طرح جامع یک شهرستان

تعداد صفحات : 250 صفحه | فرمت فایل: word ورد

موضوع پروژه کارشناسی :

پروژه پایانی رشته شهرسازی: ارزیابی طرح جامع یک شهرستان

تعداد صفحات : 250 صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

فصل اول:کليات طرح تحقي
1- 1. بيان مسله
2-1.ضروريت و اهميت موضوع تحقيق
3-1.هدف تحقيق
4-1.پيشينه تحقيق(ادبيات مربوطه)
5 -1.سوالات تحقیق
6-1.فرضیات تحقیق
7-1.انوع مراحل وروش تحقیق
8-1.قلمروتحقیق-محدودیت تحقیق-ناحیه مورد مطالعه
9-1.محدودیت های تحقیق ونحوه ی برطرف نمودن آن
فصل دوم: مباني نظري تحقي
مقدمه
1-2. معنا و مفهوم ارزيابي
1-1-2. تاريخچه ارزيابي
2-1-2. ارزيابي و اندازه گيري
3-1-2.ارزيابي و پژوهش
4-1-2. ارزيابي و پاسخگويي
5-1-2. نقشهاي ارزيابي
6-1-2. كاركردهاي ارزيابي
7-1-2.كاركردهاي اطلاعاتي
8-1-2.كاركردهاي حرفه اي
9-1-2.كاركردهاي سازماني
10-1-2.كاركردهاي سياسي
11-1-2.كاركردهاي اجتماعي – روان شناختي
12-1-2. كاركرد تاريخي
13-1-2.ارائه یک چارچوب ارزیابی عملکرد بر خط به منظور اندازه گیری کارآیی
14-1-2معیارهای ارزیابی كاربریهای اراضی شهری
15-1-2.روشهای ارزیابی كاربری اراضی شهری
16-1-2. ارزیابی كمی
17-1-2. ارزیابی كیفی
1-2-2 برنامه اجرایی
2-2-2 هدف برنامه
3-2-2 استراتژی
4-2-2.سیاست
5-2-2.خط مشی
6-2-2.اولویت
7-2-2.فعالیت
1-3-2. مفهوم برنامه‌ریزی
2-3-2. برنامه‌ریزی کلی (کلان)
3-3-2. برنامه‌ریزی بخشی
4-3-2. برنامه‌ریزی در سطح طرح (خرد)
5-3-2. برنامه‌ریزی ملی
6-3-2. برنامه‌ریزی منطقه‌ای
7-3-2. برنامه‌ریزی شهری
8-3-2. برنامه‌ریزی روستایی
9-3-2.انواع برنامه‌ریزی از نظر مدت اجرا
10-3-2.برنامه‌ریزی بلندمدت
11-3-2.برنامه‌ریزی میان‌مدت
12-3-2.برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت
13-3-2.برنامه‌ریزی محلی (شهری)
14-3-2.برنامه‌ریزی روستایی
15-3-2.برنامه‌ریزی ناحیه‌ای
16-3-2.برنامه‌ریزی ملی
17-3-2برنامه‌ریزی بین‌المللی
18-3-2طرح جامع سرزمين
19-3-2.طرح کالبدي ملي ومنطقه اي
20-3-2.طرح توسعه و عمران ـ جامع ـ ناحيه اي شامل يک يا چند شهرستان
21-3-2.طرح مجموعه شهري
22-3-2.طرح ساماندهي فضا و سکونتگاههاي روستايي
23-3-2.طرح جامع شهر
24-3-2.اهداف طرح جامع شهري
25-3-2.طرح جامع الگوی درست استفاده از زمین های یک شهر است. (علیرضا فرسایی)
26-3-2.طرح تفصيلي شهر
27-3-2طرح نوسازي – بهسازي – بازسازي و مرمت بافتها
28-3-2.طرح آماده سازي زمين شهري
29-3-2.طرح هادي شهري
30-3-2.طرح شهرهاي جديد
31-3-2.طرح هادي روستا
32-3-2.طرحهاي ويژه
33-3-2.طرح شهرکهاي مسکوني
34-3-2.جایگاه طراحی شهری در نظام شهرسازی
1-4-2.چکیده
2-4-2.واژگان کلیدی
3-4-2.مقدمه
4-4-2.مراحل تهیه طرح های توسعه شهری
1-4-4-2.مرحله اول (از ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ میلادی)
2-4-4-2.مرحله دوم (۱۹۵۰-۱۹۰۰)
1-2-4-4-2.طرح آمستردام (۱۹۳۹-۱۹۳۴)
2-2-4-4-2.طرح پاریس (۱۹۳۹-۱۹۳۴)
3-2-4-4-2.طرح لندن بزرگ (۱۹۴۴)
3-4-4-2.مرحله سوم (۱۹۷۰- ۱۹۵۰)
4-4-4-2مرحله چهارم (۱۹۷۰- به بعد )
ه-روش سیستمی طرح ریزی شهری
1-5-2.سابقه تحولات شهرسازی
2-5-2.سیرتحول برنامه ریزی شهری بعد از ورود اسلام به ایران
۱ـ قرون اولیه اسلامی
۲ـ قرون میانی اسلامی
3ـ قرون متاخر اسلامی
3-5-2.شهرسازی دوران معاصر ایران
خلاصه
فصل سوم: بررسی وضعیت موجو
1-3.بررسي و شناخت شهر
1-1-3. عوامل موثر در گسترش و رشد شهر
2-1-3. روند رشد شهر
2-3.موقعيت جغرافيايي شهر و اطراف آن
1-3-3. موقعيت رياضی
2-2-3. موقعيت نسبي و تقسيمات كشوري
3-2-3. حوزه نفوذ طبيعي شهر
4-2-3.بررسي وضعيت توپوگرافي
5-2-3.بررسي وضعيت شيب در محدوده حريم نواحي پيراموني شهر
6-2-3.بررسي وضعيت توپوگرافي در محدوده شهر
7-2-3.بررسي وضعيت شيب در محدوده شهر
7-2-3.ساير عوامل جغرافيايي محدود كننده توسعه شهر
8-2-3.مسايل كلي زمين شناسي
9-2-3.چينه شناسي
13-2-3.منابع و نحوه تامين آب شهر
1-13-2-3.منابع آب هاي سطحي
2-13-2-3.منابع آب هاي زيرزميني
14-2-3.بررسي مسايل هوا شناسي
15-2-3.بررسي وضعيت دما
15-2-3.بارندگي
16-2-3.بررسي رطوبت نسبي
17-2-3.بررسي وضعيت باد
1-17-2-3.توزيع باد (گل باد)
2-17-2-3.بررسي و تحميل جريان باد
18-2-3.بررسي وضعيت اقليمي و آسايش حرارتي
19-2-3.تعيين وضعيت اقليمي – معماري شهر بر اساس معيار ماهاني
20-2-3.پراكندگي مكاني و توزيع ماهانه و فصلي شاخص هاي اقليمي در حوزه پيراموني و حريم شهر …
1-20-2-3.درجه حرارت
21-2-3.سيستم حركت آب هاي سطحي
22-2-3.نحوه دفع آب هاي سطحي
3-3.خصوصيات جمعيتي و تركيب آن (وضع جمعيت درگذشته و حال) ميزان و وضعيت مهاجرت، جنس گروه هاي سني، بعد خانوار و غيره
1-3-3.ساختار سني گروههاي عمده سني شهر …
1-1-3-3. ساختار سني گروههاي سني پنج ساله شهر
2-3-3.مهاجرت
3-3-3.برآورد جمعيت وضع موجود شهر
1-3-3-3. روش جمعيتي
2-3-3-3. روش رياضي
3-3-3-3. روش واحدهاي مسكوني
4-3-3. ارزیابی خصوصيات اجتماعي شهر و محلات مختلف آن و چگونگي تاثير آنها در توسعه كالبدي شهر
1-4-3-3. سواد
2-4-3-3. تبعيض بين نسلي
5-3-3.بررسي وضعيت سواد در محلات شهر
6-3-3.تراكم كلي جمعيت در سطح شهر و تغييرات آن درمناطق مختلف بر اساس اطلاعات آماري موجود در مواقع لزوم، از طريق آمارگيري نمونه اي در محل
1-6-3-3. تراكم جمعيت در برنامه هاي مصوب شهر در دوره هاي قبلي
2-6-3-3. تراكم جمعيت در وضع موجود
4-3.اوضاع كلي اقتصادي شهر ميزان توليد و نوع آن در هر يك از بخشهاي اقتصادي (صنعت، كشاورزي، تجارت و خدمات)
1-4-3.كارگاه هاي اقتصادي
2-4-3.توزيع قضائي كارگاه هاي اقتصادي
3-4-3.بررسي گروههاي عمده فعاليت شاغلين
3-4-3.بررسي شغلي شاغلين شهر …
1-3-4-3.بررسي گروههاي شغلي شاغلين شهر …
4-4-3.ميزان و نسبت درصد جمعيت فعال در بخش هاي فعال مختلف اقتصادي و ميزان و نسبت درصد اشتغال در آن بخش ها و ميزان و نسبت درصد بيكاري در شهر بر اساس آمار رسمي و اطلاعات موجود
1-4-4-3. جمعيت در سن كار يا عرضه نيروي انساني
2-4-4-3. نرخ فعاليت عمومي يا عرضه بالفعل نيروي انساني
3-4-4-3. ميزان استغال يا تقاضاي نيروي انساني
4-4-4-3. نرخ بيكاري
5-4-4-3. نرخ رشد شاغلين يا اشتغال زاني در شهر
6-4-4-3. بار تكفل
5-4-3.ارزیابی ارزش زمين ساختمان ها و تغييرات آن در مناطفق مختلف شهر، شناخت ضوابط و معيارهايي كه در اين تغييرات نقش تعيين كننده داشته اند.
1-5-4-3. ارزش معاملاتي املاك
2-5-4-3. ارزش روز زمين
3-5-4-3. ارزش ساختمان
4-5-4-3. ارزش سرقفلي
5-5-4-3. اجاره بهاي واحدهاي مسكوني
6-4-3.هزينه هاي مربوط به مسكن(قيمت تمام شده، وضع خريد و فروش، اجاره و غيره و امكانات مختلف سرمايه گذاري در زمينه مسكن شهر)
7-4-3.ارزیابی برنامه هاي آتي دولت و ارگان هاي محلي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي شهر به تفكيك بخش هاي مختلف (صنعت، كشاورزي، تجارت و خدمات) همراه با تعيين سرمايه گذاري لازم در هر بخش
1-7-4-3. برنامه هاي سند ملي توسعه استان آذربايجان شرقي
2-7-4-3. ليست برنامه هاي در دست مطالعه و اجرا
8-4-3.امكانات مالي، اعتباري ، فني و اداري شهرداري و ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر
1-8-4-3.امكانات مالي
2-8-4-3.چگونگي رشد درآمدها و اعتبارات شهرداري و ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر در گذشته و امكان تغييرات آن در آينده
1-2-8-4-3. درآمد
3-8-4-3.امكانات تامين منابع مالي و اعتباري جديد براي رفع كمبود هاو نيازهاي عمراني شهر
4-8-4-3. برسی امكانات و چگونگي مشاركت مردم در فعاليت هاي عمراني شهر
5-8-4-3. ارزیابی چگونگي قوانبن و مقررات موجود به عمران شهر مالكيت اراضي، اختيارات و وظايف شهرداري و ساير سازمان هاي موثر در عمران شهر
9-4-3.قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و نحوه تعيين آنها
1-9-4-3. تعريف محدوده شهر
2-9-4-3. تعريف حريم شهر
10-4-3.قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
11-4-3.منع افزايش محدوده شهرها تا تحقق تراكم هاي طرح هاي جامع
12-4-3.منع احداث تاسيسات جديد و توسعه تاسيسات پيشين نظامي در محدوده شهرها
13-4-3.منع تغيير كاربري اراضي كشاورزي و جنگل ها در محدوده و حريم شهرها
14-4-3.قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
15-4-3.مقررات تفكيك و افراز اراضي كشاروزي و باغ هاي شهري
16-4-3.ضوابط و مقررات مناسب سازي معابر براي معلولين
17-4-3.ضوابط و مقررات نماسازي در شهرها
18-4-3.سازمان هاي موثر در عمران شهر
1-18-4-3.وزارت كشور
2-18-4-3.وزارت مسكن و شهر سازي
3-18-4-3.ساير وزارت خانه ها، نهادها و سازمان هاي مستقل
19-4-3.سازمان هاي موثر در احداث ساختمان و ابنيه عمومي و خصوصي
20-4-3.سازمان هاي موثر در تامين و احداث زيرساختها
21-4-3.سازمان هاي موثر در تامين فضاهاي عمومي
22-4-3.وظايف و اختيارات شهرداري
23-4-3.وظايف و اختيارات شوراها
1-5-3.مراکزآموزشی
2-1-5-3.دبستان
3-1-5-3.مدرسه راهنمایی
4-1-5-3.دبیرستان وپیش دانشگاهی
2-5-3.مرکز بهداشتی
3-5-3.مراکز درمانی
4-5-3.مراکز مذهبی
5-5-3.مراکز فرهنگی
6-5-3.مراکز ورزشی
7-5-3.فضای سبز و پارک
8-5-3.کاربری تجاری
9-5-3.سایر کاربری های شهری
فصل چهارم: ارزیابی و تجزیه و تجزیه تحلیل موضوع مورد مطالع
2-4.شبكه هاي ارتباطي
1-2-4.سيستم شعاعي
2-2-4.سيستم شطرنجي
3-2-4.سيستم ارگانيك
4-2-4.انواع راهها
3-4.شبكه ارتباطات
4-4.مسئال زيست محطي در شهر
5-4.ارزيابي مسائل معماري(طراحي فضا) درشهر
1-5-4.فضا
6-4.ارزيابي مسائل معماري(ايده هاي طراحي) در شهر
7-4.ارزيابي مسائل اجرائي درشهر
8-4.ارزيابي مسائل سازه اي و تاسيسات در شهر
9-4.ارزيابي انواع كاربري هاي شهري
1-9-4.تحليل SWOT كاربري مسكوني شهر
2-9-4. تحليل SWOT كاربري اموزشي
3-9-4. تحليل SWOT كاربري تجاري
4-9-4. تحليل SWOT كاربري فرهنگي وتاريخي
5-9-4. تحليل SWOT كاربري مذهبي
6-9-4. تحليل SWOT كاربري اداري انتظامي
7-9-4. تحليل SWOT كاربري بهداشتي
8-9-4. تحليل SWOT كاربري درماني
10-9-4.تحیلی SWOT کاربری ورزشي
11-9-4.تحیلی SWOT کاربری پارك وفضاي سبز
12-9-4. تحیلی SWOT كاربري شبكه معابر
13-9-4. SWOT كاربري تاسیسات و تجهیزات
10-4.تجزیه و تحلیل وضع موجود SWOT
11-4.ارزیابی شاخصهای کالبدی مورد مطالعه
12-4.مديريت درشهر
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارئه پیشنهادا
1-5. نتایج بررسی تئوری تحلیلی استراتژیک و ارائه راهکار
2-5.نیاز سنجی و برنامه ریزی کمبودها و پيشنهادها
1-2-5. جدول کاربری اراضی
3-4.تعیین کاربری هایی که باید در محدوده مستقر شوند
4-4. طرح پيشنهادي براي ساخت وساز در شهر
5-4.تعیین سرانه و مساحت پیشنهادی برای کاربری های مختلف
1-5-4.مراکزآموزشی
2-5-4.مرکز بهداشتی
3-5-4مراکز مذهبی
4-5-4.مراکز فرهنگی
5-5-4.مراکز ورزشی
6-5-4.فضای سبز و پارک
7-5-4.کاربری تجاری
8-5-4.کاربری مسکونی
1-8-5-4.مسکونی با تراکم متوسط
2-8-5-4. مسکونی با ترکم زیاد
3-8-5-4موارد استفاده از زمین
4-8-5-4. استفاده های مجاز
5-8-5-4.استفاده های ممنوع
6-8-5-4.تفکیک و احداث بنا
9-5-4.شبکه معابر
1-9-5-4.چراغانی شهر
6-4.استنتاج
7-4.پیشنهادها
منابع و مآخذ

 

چکیده:

در پایان نامه حاضرعملکرد طرح جامع شهرستان ….. مورد ارزیابی وتحلیل قرار گرفته  است امروزه عوامل متعددی ازجمله نبود زیر ساخت های لازم ,هجوم جمعیت به شهرها,ونبود مدریت شهری کار امد و از همه مهمتر ضعف طرح های شهری باعث نابه ثامانی در شهرهای امروزی ما شده است. ارزیابی طرح های جامع می تواند زمینه مناسبی راجهت اشنایی با نقات ضعف وقوت طرح ها می باشد

هدف كلان وبنيادي اين تحقيق شناخت وبررسي عملكرد طرح جامع شهر …. با هدف دستيابي به راه بردها جهت اصلاح فرايند اين نوع طرح شهري . تبيين توسعه فيزيكي شهربصورت بهينه.  فراهم كردن زمينه هاي لازم در جهت تحليل بهتر طرح جامع شهر تشخيص نقات قوت وضعف. شناسايي مكانيزم ها وفرايند هاي موجود در برنامه ريزي شهري. بررسي وتعين عوامل موثر دربروز انحرافات در طرح جامع تشخيص ميزان دستيابي به اهداف ومقاصد طرح جامع شناخت زمينه ها وعوامل مؤثر بر ميزان دسترسي طرح جامع به اهداف خود بررسي ميزان تحقق انتظار مسؤلين از طرح جامع شهرستان ….. در وضع موجود ازبين برنناسازگاري بين افراد جامعه وارگان هاي دولتي افزايش كيفيت طرح هاي اجرايي در رابطه با شهر وشهرسازي اعتبار بخشيدن به شهر و برنامه هاي دواتي در سطح شهر وغیره است

روش تحقيق دراین پایان نامه ، مبتني بردو روش توصيفي-تحليلي و جدول سوات (sowt) صورت گرفته است؛به این صورت که:درفصل اول:به . بيان مسله و ضروريت و اهميت موضوع تحقيق پرداخته وبعد اهداف طرح  وغیره را مشخص کرده

در فصل دوم: مباني نظري تحقيق ازجمله : معنا و مفهوم ارزيابي .سیاست و خط مشی وتعریف وکاربرد انواع برنامه ها غیره می باشد.

فصل سوم: بررسی وضعیت موجود شهر از لحاظ تاریخی  اقتصادی جغرافيايي و  اقلیمی وضعیت فعلی شهر توصیف شده است.

فصل چهارم: شهر باستفاده از جدول سوات  ارزیابی و تجزیه و تحلیل  قرار گرفته است.

فصل پنجم: نتایج بررسی تئوری تحلیلی استراتژیک و ارائه راهکارصورت گرفته است.

کلیدواژه: ارزیابی،تجزیه و تحلیل، استراتزی، برنامه ریزی، سازگاری و ناسازگاری ها، کاربری ارازی، منطقه بندی، سرانه، مسکونی

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 54000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 39 بار دسته بندی : تاريخ : 17 آگوست 2016 به اشتراک بگذارید :