فروشگاه i poroje

رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي دانش آموزان | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي دانش آموزان

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 90

رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي دانش آموزان دختر

فهرست مطالب

بيان مسئله:

آمادگي جسماني از مقوله هايي است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.­افراد جامعه با شرکت در  فعاليت­هاي سلامتي­بخش چون دويدن نرم وآهسته،­تمرينات موزون وهوازي در تلاشند تا آمادگي جسماني خود رابهبود بخشند ودر نهايت کيفيت زندگي،­بهره­وري و طول عمر خود را افزايش دهند.­بعضي از متخصصين تربيت­بدني معتقدند که توده­ها بايد آمادگي­جسماني را مدنظر داشته باشند،­چراکه با اين عمل به پيشگيري از بيماريهاي معيني چون چاقي،­اختلالات اسکلتي عضلاني کمک خواهد کرد. همچنين متخصصين تربيت­بدني برعناصري چون عملکرد قلبي –عروقي،­ترکيب بدني وانعطاف پذيري به منظورکسب آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي تأکيد مي­کنند(آزاد،1381).

در پژوهشي که دانشگاه هيوستون ومرکز آمادگي جسماني کويردالاس انجام داد افراد کمي چاق وآماده را با افراد لاغرغيرآماده مقايسه کردند دريافتند که چاق­هاي آماده  نسبت به لاغرهاي غيرآماده کمتر درمعرض خطر بيماري هاي قلبي _عروقي وکاهش طول عمر بودند.­اين نتيجه،­تاييد چاقي نيست بلکه تاکيد بر آمادگي جسماني  است( الوندي ،1382).امروزه به واسطه تغيير در سبک و شيوه زندگي،­ميزان فعاليت بدني در زندگي روزانه کاهش يافته و به تدريج منجر به کاهش انرژي و قواي فرد مي­شود ودر نهايت منجر به افزايش بروزبيماري­ها وبرخي مشکلات مرتبط با تندرستي ميگردد(اوجي،1382).

فعاليت بدني و وضعيت بيولوژيک در بين افراد به خصوص در بين نوجوانان وجوانان تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد که ميزان تحصيلات وآگاهي والدين،­وضعيت اقتصادي،­اجتماعي وفرهنگي خانواده­ها نقش بسيار مؤثري در زمينه آمادگي­جسماني فرزندان دارد،­بطوريکه بروستاد استدلال مي نمايد که بايد از درک توقعات و ارزش­هاي والدين شروع کنيدوسپس در پي آن بر رشد روان شناختي کودکان ازجمله جاذبه نسبت به فعاليت جسماني اعمال نفوذ کنيد­(بروستاد[1] ،1998).     لذا با توجه به اهميت مقوله آمادگي جسماني وارتباط آن با سلامت فردي واجتماعي به نظر مي­رسد که بررسي اين وضعيت بر روي دختران که به عنوان بخشي از متخصصان وفرهيختگان آينده را تشکيل خواهند داد بسيار با اهميت است.­بر اين اساس محقق بر آن است تا به بررسي وضعيت آمادگي­جسماني،­ترکيب بدني  وارتباط آن با وضعيت اقتصادي واجتماعي دانش­آموزان دختران دوره راهنمايي شهرستان … بپردازد وبه اين سؤالات پاسخ گويد:آيا بين وضعيت اقتصادي_ اجتماعي خانواده­هاي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي و آمادگي جسماني آنان رابطه وجود دارد؟ آيا بين وضعيت اقتصادي_ اجتماعي خانواده هاي  دانش آموزان دختر دوره راهنمايي وتركيب بدني آنان رابطه وجود دارد؟

ضرورت واهميت تحقيق:

سلامت جسماني وداشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي افراد از اهميت خاصي برخوردار است. تغييرات مثبت ومنفي آن مي­تواند بر ساير ابعاد زندگي انسان اثر بگذارد.­امروزه اهميت فعاليت بدني به عنوان بخش مکمل يک زندگي سالم مورد توجه قرارگرفته است،­بعلاوه شواهد علمي در زمينه فوايد سلامت بخش ورزش  نيز در حال افزايش است.­بررسي­ها نشان داده­اند اجراي منظم فعاليت بدني مزاياي معني­دار دارد.­حفظ سطح مناسبي از عناصر آمادگي­جسماني درکاهش خطر امراض­قلبي،­فشار خون،­­ديابت وناراحتي­هاي روحي –رواني مؤثر است.­­اما درجوامع امروزي که متکي بر فناوري پيشرفته مي­باشند کاهش فعاليت جسماني بيش از هر زمان ديگري به چشم مي­خورد. در کشورما نيز فعاليت بدني ناکافي به شکل يک نگراني بزرگ خودنمايي مي­کند،ماشيني­شدن زندگي،استفاده ازسرگرمي­هاي کاذب رايانه­اي، کاهش شديدي را در ميزان فعاليتهاي بدني افراد جامعه مخصوصا جوانان و نوجوانان به وجود آورده است و اين امر باعث بوجود آمدن نابساماني­هاي فراواني در زمينه­هاي جسمي ،روحي واجتماعي در جامعه شده است(رمضاني،1382).در مطالعات مختلف صورت­گرفته درجوامع پيشرفته مشخص کرده­اند که با افزايش ميزان تحصيلات،شيوع چاقي و استعمال سيگار کاهش يافته وميزان فعاليت بدني و داشتن عادات غذايي صحيح افزايش يافته است(لوزوف[2]، 1999). طبق نظريات جامعه شناختي نوجوانان به خصوص دختران از مادران به عنوان منابع اطلاعاتي با صلاحيت استفاده مي­کنند.(ويليامز[3] ،2006).­­والدين مي­توانند با انجام تمرينات ورزشي و رعايت عادات صحيح بهداشتي و تغذيه­ايي چه درخانه وچه درمحيط کار وآگاه نمودن نوجوانان از مزاياي فعاليت بدني منظم تاثير قابل توجهي بر آموزش کودکان خود بگذارند( اوجي،1382). ورزش وخصوصا فعاليتهاي مربوط به آمادگي جسماني به طورخاص تأثير بسزايي بر سلامت دختران جوان جامعه به عنوان مادران نسل آينده دارد.­از اين ديدگاه فعاليت جسماني دختران به صورت ويژه از ابعاد فيزيولوژيکي،­روان شناختي،اجتماعي،بهداشت رواني وفرهنگي و…مورد توجه قرار مي­گيرد.­به طوري که  طبق تحقيقات به عمل آمده فعاليت­هاي­جسماني درافراد باعث کنترل چاقي،بي­تحرکي،آسيب ديدگي،اختلالات تغذيه­اي،توسعه فاکتورهاي آمادگي جسماني وتعامل بين کودک و والدين مي شود.(کين ولارکين[4]،1999). لذا محقق با توجه به جوان بودن جامعه وانجام تحقيقات ناکافي در اين زمينه مبادرت به انجام اين تحقيق مي نمايد تا به اين سوال پاسخ گويد که : آيا بين وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده و آمادگي جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي ارتباط وجود دارد؟ آيا بين وضعيت اقتصادي_ اجتماعي خانواده و تركيب بدني  دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي ارتباط وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

الف-هدف کلي:

هدف کلي از اين انجام اين تحقيق بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي-اجتماعي خانواده­ها با آمادگي جسماني و ترکيب بدني دانش­آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان … در سال تحصيلي 87-1386مي باشد.

ب-اهداف اختصاصي:

– بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي اجتماعي وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان …

– بررسي رابطه بين سطح تحصيلات پدر و آمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان …

– بررسي رابطه بين سطح تحصيلات مادر وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان …

– بررسي رابطه بين شغل  پدر وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان …

– بررسي رابطه بين شغل مادر وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان …

– بررسي رابطه بين نوع سکونت وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان …

– بررسي رابطه بين درآمد والدين وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان …

– بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده­ها و نتايج درصد چربي زير پوست دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان …

– بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده ها و شاخص توده بدني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان …

فرضيه­هاي تحقيق:

1- بين وضعيت اقتصادي اجتماعي وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان … رابطه وجود دارد.

2- بين سطح تحصيلات پدر وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان … رابطه وجود دارد.

3- بين سطح تحصيلات مادر وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان … رابطه وجود دارد.

4- بين شغل پدر وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان … رابطه وجود دارد.

5- بين شغل مادر وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان … رابطه وجود دارد.

6- بين نوع سکونت وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان … رابطه وجود دارد.

7-بين درآمد والدين وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان … رابطه وجود دارد.

8- بين وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده­ها و نتايج درصد چربي زير پوست دانش­آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان … رابطه وجود دارد.

9- بين وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده ها و شاخص توده بدني دانش­آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان … رابطه وجود دارد.

متغيرهاي تحقيق :

متغير پيش­بين:

وضعيت اقتصادي- اجتماعي دانش آموزان به عنوان متغير مستقل  اين پژوهش در نظر گرفته شد.

متغير هاي ملاک:

عوامل آمادگي جسماني(انعطاف­پذيري،استقامت­قلبي -تنفسي،­سرعت،چابکي،استقامت عضلاني شکم) وتركيب بدني(شاخص توده بدني و درصد چربي بدن) به عنوان متغيرهاي وابسته تحقيق محسوب مي شود.

تعريف متغيرهاي تحقيق:

تعريف نظري آمادگي جسماني :

باتوسعه ونگهداري آن دسته از عواملي که از طريق پيشگيري ودرمان بيماري ها تأمين کننده سلامت هستند ، در ارتباط است.­اجزاي آمادگي تندرستي عبارتند از : استقامت قلبي –عروقي،ترکيب بدني،قدرت،استقامت عضلاني وانعطاف پذيري(آزاد،1383).

تعريف عملياتي آمادگي جسماني:

آمادگي­جسماني در اين تحقيق با استفاده از آزمونهاي استقامت قلبي –عروقي،استقامت عضلاني شکم ،انعطاف پذيري،سرعت وچابکي اندازه گيري مي شود .

تعريف نظري استقامت قلبي-تنفسي:

توانايي دستگاه گردش خون و تنفس براي انجام فعاليت نسبتأ سنگين وطولاني مدت وبرگشت سريع به حالت اوليه پس از انجام کار(همتي نژاد ورحماني نيا،1383).

تعريف عملياتي استقامت قلبي-تنفسي:

نمره ايي که دانش آموز از آزمون پله هاروارد[5] بدست مي آورد.

تعريف نظري انعطاف پذيري :

عملکرد حرکت مفاصل بدن و اعضاء از طريق دامنه حرکتي(باتين لي[6] ،2000)يا حداکثر دامنه حرکتي دريک مفصل تعريف مي شود(ووست،1999).

تعريف عملياتي انعطاف پذيري:

اين عامل از طريق خم شدن به جلو براي رساندن دستها به پا اندازه گيري مي شود(بو ام گارتنر[7]، 1995).

تعريف نظري چربي زيرپوست بدن :

به قسمتي از چربي بدن که در زير پوست در قسمتهاي مختلف بدن تجمع مي­يابد،­چربي زير پوستي مي گويند.

تعريف عملياتي ترکيب بدني :

اين عامل از طريق اندازه گيري چربي زير پوست در دونقطه عضله سه سر و عضله ساق پا اندازه گيري مي شود. .كه از فرمول تعديل شده لومان (اسلاتر ) استفاده شده است .

1+ (مجموع چربي ساق پا وسه سر )735/0 = فرمول اسلاتر

تعريف نظري شاخص توده بدني:

اؤ جمله شاخص­هاي مورد استفاده در تركيب بدني است(همتي نژاد ورحماني نيا،1383).

تعريف عملياتي شاخص توده بدني:

اين شاخص ازحاصل تقسيم وزن بر مجذور قد به دست مي آيد.

تعريف نظري استقامت عضلاني ماهيچه هاي شکم :

توانايي يک يا گروهي از عضلات براي انجام تعدادي حرکت يکنواخت يا انقباض نسبتأ طولاني­مدت است (بوام گارتنر،1995).

تعريف عملياتي استقامت عضلاني ماهيچه هاي شکم  :

اين عامل از طريق اندازه گيري تعداد درازونشست با پاي جمع در يک دقيقه اندازه گيري مي­شود(بوام گارتنر،1995).

تعريف نظري چابکي:

توانايي تغيير مسير سريع ودقيق بدن،حين فعاليت(گائيني،1383).

تعريف عملياتي چابکي:

اين عامل از طريق دوي 9×4 اندازه گيري مي شود.

تعرف نظري سرعت:

توانايي اجراي يک حرکت ويژه با سرعت زياد(گائيني،1383).

تعريف عملياتي سرعت :

اين عامل از طريق آزمون 60 متر اندازه گيري مي­شود.

وضعيت اقتصادي-اجتماعي :

شاخص مورد استفاده در كشورهاي مختلف،شامل درآمد سالانه،­درآمد سرانه،­شغل وتحصيلات سرپرست خانوار،ومحل اقامت است(خلجي،1384).

تعريف عملياتي وضعيت اقتصادي- اجتماعي:

سؤالات مربوط به اين قسمت شامل سن،محل تولد،ميزان تحصيلات،شغل،ميزان درآمد والدين،نوع محل سکونت وتعداد افراد خانواده آنها بود،اين ويژگي از طريق پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت.

چکيده :

مقدمه

فصل اول/کليات پژوهش

1-1 .مقدمه

1-2.بيان مسئله

1-3.ضرورت و اهميت

1-4 .اهداف تحقيق

1-5. فرضيه هاي تحقيق

1-6.متغير هاي تحقيق

1-7.تعاريف مفهومي وعملياتي تحقيق

فصل دوم/ادبيات و پيشينه تحقيقات

٢-١ مباني نظري تحقيق

2-2 پيشينه تحقيقات

فصل سوم/ روش شناسي تحقيق

3-1. مقدمه

3-2. طرح تحقيق

3-3 .جامعه آماري

3-4 .نمونه آماري

3-5 .متغيرهاي تحقيق

3-6 .ابزار وسايل اندازه گيري اطلاعات

3-7 .روش اجراي تحقيق

3-8 .روش تحليل آماري داده ها

فصل چهارم/يافته هاي تحقيق

4-1 .مقدمه

4-2 .يافته هاي توصيفي

4-3.  يافته هاي مربوط به فرضيه هاي تحقيق

4-4. يافته هاي جانبي تحقيق

فصل پنجم/بحث ونتيجه گيري

5-1 .مقدمه

5-2 .خلاصه تحقيق

5-3 .نتايج تحقيق

5-3 .بحث ونتيجه گيري

5-5 .محدوديتهاي تحقيق

5-6 .پيشنهادات

منابع ومآخذ

الف-منابع فارسي

ب-منابع انگليسي

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 154 بار دسته بندی : تاريخ : 19 آگوست 2015 به اشتراک بگذارید :