فروشگاه i poroje

دانلود گزارش کارآموزی در دادگستری و دادگاه تجدید نظر | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود گزارش کارآموزی در دادگستری و دادگاه تجدید نظر

تعداد صفحات : 338 صفحه | فرمت فایل: word ورد

موضوع تحقیق :

دانلود گزارش کارآموزی در دادگستری و دادگاه تجدید نظر

تعداد صفحات : 338 صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول دفتر دادگاه
آشنایی با سازمان وتشکیلات دفاتر دادگاهها
اعم وظايف مديران دفاتر
وظایف منشی دادگاه یا تقریر نویس
وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی
وظایف متصدی امور دفتری
آشنایی با انواع دفاتر موجود در دادگاهها
الف- دفاتر عمومي دادگاه
1- دفتر انديكاتور(دفتر ابلاغ برگها- دفتر ثبت لوايح)
2- دفتر انديكس
3- دفتر رديابي
4- دفتر راهنما(رپرتوار)
5- دفتر رسيد(ارسال و مراسلات)
ب: دفاتر اختصاصي واحدهاي قضايی(عمده ترين آنها)
1- دفتر ثبت كل
2- دفتر ثبت عرايض شعبه
3- دفتر تعيين وقت رسیدگي (اوقات)
4- دفتر ثبت ارجاعي كل و ثبت ارجاعي شعبه
5- دفتر ثبت دادنامه(آمار)
6- دفتر آمار بازداشتي
7- دفتر تجديد نظر خواهي
8- دفتر راكد
9- دفتر ثبت اجرائي
10- دفتر ثبت لوايح
11- دفتر تعيين وقت احتياطي دفتر دادگاه
12- دفتر ثبت فرجام خواهي

فصل دوم دادگاه حقوقی
منضمات:کپی مصدق چک-گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز:
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
منضمات:کپی مصدق سند نکاحیه، استشهاد محلی
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
منضمات: کپی مصدق سندعادی مالکیت کامیون ،استشهاد محلی
متن دادخواست وگردشکار پرونده
تصمیم دادگاه بدوی
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منایع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
منضمات:کپی مصدق چک شماره…. ،کپی مصدق گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
منضمات:کپی مصدق شناسنامه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز:
منضمات: راكپي مصدق وصيت نامه،كپي مصدق گواهي حصر وراثت كپي مصدق وكالتنامه و كپي مصدق سند مالكيت ،عندالزوم ارجاع امر به كارشناس و كپي مصدق گواهينامه ماليات بر ارث
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز:
منضمات: کپی مصدق اجاره نامه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
منضمات: کپی مصدق سند نکاحیه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحليل حقوقي كارآموز:
منضمات داخواست: كپي مصدق شناسنامه فرزند ـ كپي مصدق اظهار نامه ارسالي در مورخه …. عند الزوم تحقيقات محلي
متن دادخواست وگردشکار پرونده :
رأي دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحليل حقوقي كارآموز:
منضمات:کپی مصدق نظریه کارشناس
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
رأي دادگاه بدوی
رأي دادگاه تجديد نظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
منضمات:کپی مصدق اظهارنامه ،کپی مصدق کلیه صفحات شناسنامه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
منضمات:کپی مصدق عقدنامه رسمی
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
منضمات:کپی مصدق دادنامه شماره…. ،برگ اجرائیه واستشهاد محلی
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
منضمات:کپی مصدق دادنامه شماره….. ،کپی مصدق سند نکاحیه واستشهاد محلی
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز:
منضمات: کپی مصدق سند نکاحیه ـ کپی مصدق وکالتنامه ـ پرونده کلاسه214-1/86 ح
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
منضمات:کپی مصدق سند عادی مورخه ….و نظریه کارشناس
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
رأي دادگاه تجدیدنظر :
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحليل حقوقي كارآموز:
منضمات:کپی مصدق لیست ماترک
متن دادخواست وگردشکار پرونده :
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحليل حقوقي كارآموز:
منضمات: کپی مصدق اجاره نامه عادی و درصورت لزوم ارجاع امر به کارشناس
متن دادخواست وگردشکار پرونده :
رأي دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحليل حقوقي كارآموز:
منضمات: فتوكپي مصدق دادنامه ـ فتوكپي مصدق استشهاديه ـ عنداللزوم استماع شهادت شهود و ارجاع به تحقيقات محل.
متن دادخواست وگردشکار پرونده :
رأي دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحليل حقوقي كارآموز:
فصل سوم اجرای احکام مدنی
موضوع خواسته: تعدیل اجاره بهاء
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدید نظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته:فسخ معامله واعاده ثمن
متن دادخواست وگردشکار پرونده
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته: مطالبه خسارت مقوم بمبلغ15300000 ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز:
موضوع خواسته: مطالبه سهم‌الارث مقوم به9550000 ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي شورا
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته: تقاضای صدور حکم تخلیه مورد اجاره
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته: استرداد جهازيه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحليل حقوقي كارآموز:
موضوع خواسته : تقاضای صدور حکم خلع ید
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته: مطالبه نفقه مقوم به مبلغ 9000000 ريال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي شورا
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته : استرداد جهازیه
متن دادخواست وگردشکار پرونده :
رأی شورا
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته: مطالبه خسارت تصادف خودرومقوم به مبلغ1902500 ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
موضوع خواسته: مطالبه وجه مقوم به مبلغ21957000 ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته : مطالبه وجه دو فقره چك مقوم بمبلغ1600000 ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته : الزام به پرداخت وجه مقوم بمبلغ10800000 ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
قاضی رسیدگی کننده: جناب آقاي خلیل زاده ـرئيس شعبه دوم عمومی حقوقي دادگستري شهرستان …
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
قاضی رسیدگی کننده: جناب آقاي خلیل زاده ـرئيس شعبه دوم عمومی حقوقي دادگستري شهرستان
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
فصل چهارم دادگاه کیفری
موضوع اتهام :صدورچك بلامحل
گردشکار پرونده
راي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام:نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام:ضبط غیرقانونی کالای مکشوفه
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام: سرقت تعزیری
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام:غیبت از خدمت نظام وظیفه
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام: خيانت در امانت
گردشکار پرونده
قرار مجرميت
راي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام:مزاحمت تلفنی
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحليل حقوقي كارآموز:
موضوع اتهام:خیانت در امانت
گردشکار پرونده:
رأی دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام: دلالت در سقط جنين
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
رای دادگاه تجدید نظر
رای دادگاه بدوی
رای دادگاه تجدید نظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام : ضرب و جرح عمدی
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام: تحصیل ومعامله اموال مسروقه
گردشکار پرونده
قرار مجرميت
راي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام:صدورچک بلامحل
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام : تخریب
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام : استفاده از شناسنامه دیگری
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام:نگهداری مواد روانگردان
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
فصل پنجم
اجرای احکام
کیفری
اتهام:ايراد ضرب وجرح عمدی
گردشکار پرونده
راي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام :مداخله در مال توقيف شده
گردشکار پرونده
رأي د ادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام : ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام : سرقت تعزیری
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام : رانندگي بدون پروانه
گردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام : صدور چك بلامحل
گردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام : نگهداري مشروبات الكلي
گردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام : کلاهبرداری و خیانت در امانت
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدید نظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام : غيبت از خدمت نظام وظیفه
گردشکار پرونده:
رأي دادگاه بدوی :
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحليل حقوقي كارآموز:
موضوع اتهام: سرقت و اخفاء اموال مسروقه
گردشکار پرونده:
رای دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحليل حقوقي كارآموز:
موضوع اتهام : ضرب و جرح عمدی
گردشکار پرونده:
رای دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحليل حقوقي كارآموز:
موضوع اتهام : شرب و خمر و رانندگي بدون گواهينامه
گردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام:پرداخت رشوه به مامور دولت
گردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام: ترک انفاق
گردشکار پرونده
قرار مجرمیت
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع اتهام:شرب خمر
گردشکار پرونده
راي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
فصل ششم دادگاه خانواده
منضمات:كپي مصدق سند نكاحيه شماره ترتيب12044 –استشهاد محلي –كپي وكالتنامه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
راي دادگاه بدوی
راي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز:
موضوع خواسته :تقاضای فسخ نکاح
منضمات:کپی مصدق شناسنامه وکپی مصدق سند نکاحیه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته: مطالبه مهريه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
را ي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته : مطالبه نفقه همسر و فرزندان
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
واخواهی رأی دادگاه بدوی
قرار دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته: حضانت طفل
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته : تقاضاي حضانت فرزند و الزام خوانده به استرداد طفل
دلائل و منضمات داخواست: كپي مصدق شناسنامه فرزند ـ كپي مصدق اظهار نامه ارسالي در مورخه ….ـ عند الزوم تحقيقات محلي
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
قاضی رسیدگی کننده:جناب آقای جاهد ـرئيس شعبه اول عمومی حقوقي دادگستري شهرستان …
موضوع خواسته : صدور گواهی عدم سازش
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته : مطالبه نفقه ایام گذشته از تاریخ …..تا زمان اجرای حکم
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأ ی داد گاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته: تمکین زوجه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته: تقاضاي ملاقات فرزند
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
فصل هفتم
امورحسبی
موضوع خواسته : صدور حكم حجر و نصب قيم براي محجور
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته : تعیین سرپرست و قیم
متن دادخواست وگردشکار پرونده
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته : نصب قيم
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته : نصب امین اموال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته : صدور حكم حجر
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحليل حقوقي كارآموز
فصل هشتم
دادگاه
تجدیدنظراستان
موضوع خواسته تجدید نظر : تجدید نظرخواهی به دادنامه شماره ….صادر از دادگاه شعبه 18 عمومی حقوقی …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته تجديدنظر: تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه شماره …صادره از شعبه اول عمومي حقوقي …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوي
رأي دادگاه تجديدنظر
نتيجه پرونده
منابع حقوقي
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته تجديدنظر: تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه شماره …مورخ …صادره از شعبه اول دادگاه …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
رأي دادگاه تجديدنظر
نتيجه پرونده
منابع حقوقي
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 454 مورخ …صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع تجديد نظر: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ….-…در پرونده کلاسه ….صادره از دادگاه
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
راي دادگاه بدوی
خلاصه دفاعیات ( متهم )
رای دادگاه تجديد نظر
نتيجه پرونده
منابع حقوقي
تحليل حقوقي كار آموز
موضوع خواسته تجديد نظر: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ….-….و پرونده کلاسه 88-228 صادره از دادگاه عمومی مهربان
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
راي دادگاه بدوی
خلاصه دفاعیات وکیل خواهان ها
دلایل اعتراض
رای دادگاه تجديد نظر
نتيجه پرونده
منابع حقوقي
تحليل حقوقي كار آموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره ….مورخ ….صادر از دادگاه عمومی شهرستان کلیبر
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدید نظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته تجديدنظر: تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه شماره …مورخ …صادره از دادگاه عمومي حقوقي صوفيان
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوي
رأي دادگاه تجديدنظر
نتيجه پرونده
منابع حقوقي
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته تجديدنظر:تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه …مورخ …صادره از شعبه 23 دادگاه حقوقي
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
رای دادگاه تجدیدنظر
نتيجه پرونده
منابع حقوقي
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته تجديدنظر: تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه شماره …مورخ ….صادره از شعبه 113 دادگاه جزايي …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
رأي دادگاه تجدیدنظر
نتيجه پرونده
منابع حقوقي
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ….مورخ …صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته : اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره …..در پرونده كلاسه ….صادره از شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأي دادگاه تجدیدنظر
نتيجه پرونده
منابع حقوقي
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته تجديدنظر: تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه شماره …..مورخ …..صادره از دادگاه شعبه 7 عمومي حقوقي …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
رأي دادگاه تجديدنظر
نتيجه پرونده
منابع حقوقي
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته تجديدنظر: تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه شماره ……مورخ …..صادره از دادگاه عمومي بخش …..
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
رأي دادگاه تجديدنظر
نتيجه پرونده
منابع حقوقي
تحليل حقوقي كارآموز
موضوع خواسته تجديدنظر: تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه شماره …….مورخ ……..صادره از دادگاه شعبه 6 عمومي حقوقي ….
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأي دادگاه بدوی
رأي دادگاه تجدیدنظر
نتيجه پرونده
منابع حقوقي
تحليل حقوقي كارآموز

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 60000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 48 بار دسته بندی : , تاريخ : 8 سپتامبر 2016 به اشتراک بگذارید :