فروشگاه i poroje

دانلود پروژه روش تحقیق بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پروژه روش تحقیق بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 90

دانلود پروژه روش تحقیق بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن یک شهر

فهرست مطالب

چكيده

اين تحقيق جهت بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن شهر… مي باشد. روش انجام اين تحقيق كتابخانه اي و ميداني مي باشد كه تعداد 40 پرسشنامه بين معلمان تعدادي از مدارس دخترانه راهنمايي و دبيرستان شهر… توزيع شد كه تمامي اين پرسشنامه ها برگردانده شدند.

اين تحقيق 6 فرضيه دارد كه عبارتند از 1) سنجش اينكه آيا بين ميزان در آمد و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟

2) سنجش اين موضوع كه آيا بين سن و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟ 3) سنجش اينكه آيا بين وضعيت تاهل و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معنا داري وجود دارد يا خير ؟ 4) سنجش اين موضوع كه آيا بين سابقه و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟ 5) سنجش اين موضوع كه آيا بين تعداد فرزندان و نحوه گذراندن اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟6) سنجش اين موضوع كه آيا بين رشته تدريسي و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معنا داري وجود دارد يا خير ؟از فرضيه هاي بالا فرضيه هاي 1 و 3 رد شدند بقيه فرضيه ها معنا دار بودند. همچنين در اين تحقيق جداول توصيفي و تحليلي نيز ترسيم شده اند.

مقدمه

اوقات فراغت دلپذيرترين اوقات آدمي است ، بخشي از عمر او كه از آن خود اوست ، ساعاتي فارغ از كار روزانه و رنج ايام كه صرف آن چيزي مي كند كه خود مي خواهد ، خود برمي گزيند و اگر عاملي بيروني دخالت نكند ، به رضا و رغبت دل مي گذراند. اين اوقات براي مومنان لحظه هاي خلوت و نيايش معبود ، براي عالمان و انديشمندان دقايق تعمق و تحقيق و تفكر ، براي هنرمندان زمان پديد آوردن و ساختن و براي افراد بي ذكر و فكر و بي هنر ، ملال آورترين اوقات است ، خلاء هايي كه نمي دانند چگونه و با چه وسيله اي پر كنند. و از اين روست كه اين اوقات براي دسته اي  بارورترين و شايد گاه مفسده انگيز ترين اوقات است. همين تفاوت بارز ، به ويژه اگر مجموع اوقات سالم و پربار و ناسالم و بي بار را در يك جامعه يا همه جوامع بشري در نظر بگيريم ، نشان مي دهد كه اين بخش از عمل آدمي چه اهميتي مي تواند داشته باشد. زمان عظيمي كه يك سوي آن بارور كردن عمر زندگي و سوي ديگر آن ضايع شدن و هدر رفتن لحظه هاي شيرين و زود گذر است. تا روزگاران دراز ساعات زندگي مردم ، به گونه اي كه ما امروز معمولا به بخشهاي مختلف تقسيم و از يكديگر متمايز مي كنيم مرز مشخصي وجود نداشت. هنوزهم جامعه هايي كه اين گونه مرز بنديها در آن نيست و كار فراغت و تفريح در آنها به گونه اي باهم عجين است. البته در جامعه ها و در طبقات و قشر هاي مختلف عمر به يكسان نمي گذشت ، اما به طور كلي چيزي به عنوان و نام برنامه عمومي و منظم زندگي كه گذران روز و شب آدمي را تحت قاعده هايي نسبتا معيني در آورد و بخشي از آن را نيز به خود واگذارد وجود نداشت و چنين پديده اي در واقع متعلق به عصر جديد است. عصري كه پس از انقلاب صنعتي در تمدن بشري آغاز گرديد ، عصري كه گروه هاي وسيع مردم را به كارهاي منظم در محيط هاي معين واداشت ، آنها را وادار كرد قسمتي از ساعات شبانه روز خود  را فقط به كار ، آن هم با شرايط و ضوابطي كه جامعه تعيين مي كرد اختصاص مي دهد ، قسمتي را صرف بر طرف كردن احتياجات روزانه و اگر وقت ديگري باقي مي ماند به اختيار خود بگذرانند.تا ساليان سال پس از وقوع انقلاب صنعتي و ايجاد جامعه ماشيني كار همراه با استثمار شديد براي قشرها و طبقاتي از جامعه مجالي براي فراغت باقي نمي گذاشت. كشمكشها و مبارزه ها در گرفت تا سرانجام ساعات كار محدود و محدود تر شد ، از شدت استثمار قدري كاسته شد و بقاي جامعه هاي صنعتي در اين ديده شده كه دولت ها با ايجاد نظارت بر وضع كار و معيشت و گذران زندگي مردم ، توازني را در زندگي اتباع خود برقرار سازند كه حفظ و مراعات آن در نهايت چيزي جز بقاء و نيز غناي بيشتر جامعه نيست. در اين دوره جديد بود كه مفهوم فراغت با ابعاد و ملالي تازه اي كه امروزه هم تا حد زيادي رايج است ، به تدريج در جامعه شكل گرفت و به ويژه در كشور هايي كه پيشرفت صنعتي و اقتصادي چشمگير داشتند ، از جايگاه خاصي برخور دار شد.پيشرفتهاي ديگر اقتصادي كه با خود رفاه و آسايش بيشتر به همراه آورد ، به گروههاي عظيمتري از مردم اين امكان را بخشيد كه وقت بيشتري از اوقات خود را صرف امور معنوي ، ذوقي و به طور كلي فرهنگي كنند. نتايج سودمند اين تجربه نشان داد كه داشتن برنامه هاي هدايت شده براي صرف درست تر و بارورتر اوقات فراغت مي تواند در دور كردن جامعه از خطر انواع فسادها ، جنايتها و هرز روي ها تا چه حد موثر باشد.نكته ديگر آنكه چيزيكه اختصاصا امروز با نام اوقات فراغت از آن ياد مي كنيم در روزگاران گذشته با اين نام شناخته نبود.«اوقات فراغت» با وقت آزاد فرق دارد ، با «بيكاري» ، «اوقات مرده» و نظاير آن نيز فرق دارد. «وقت آزاد» اعم و «اوقات فراغت» اخص مي باشد. در اوقات فراغت كارهاي متعددي چون خوردن ، خوابيدن ، شست و شو ، ديد و بازديد و مانند آنها انجام مي شود كه فراغت بخشي از آن و گاه بخش بسيار كوچكي از آن را تشكيل مي دهد. زيرا لحظه هايي كه بتوان فارغ از وظايف اجتماعي ، خانوادگي و ديگر ، مالك آنها شد براستي كم است. به ويژه در جامعه هايي كه بنياد زندگي بر هدف هاي مادي و بدور از ملاحظات انساني بنا شده است ، اين لحظه ها اندكتراست.در هر حال هرچه هست «اوقات فراغت» نزديك ترين پيوند را با زندگي معنوي و فرهنگ دارد. اوقاتي كه به ميل و اختيار در راه آموختن ، آفريدن ، ساختن ، پژوهش ، تربيت ، مشاركتهاي داوطلبانه اجتماعي ، خدمات رايگان انساني ، گسترش افقهاي فكري و در بسياري از عرصه هاي ديگر صرف مي شود ، طبعا ارتباط آن با محيط معنوي و فرهنگي جامعه تنگاتنگ است.همين پيوند بسيار نزديك و تاثير بسيار عميق داشتن اوقات فراغت است كه جوامع آگاه را بر آن داشته است تا با اجراي سياستهاي سنجيده تر و حساب شده تر اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي ، ايجاد تسهيلات و خدمات ، فراهم آوردن فضاها و محيطهاي مناسب فرهنگي ، در پيش گرفتن روشهاي تشويق آميز و تدابير ديگر ، «اوقات فراغت» از هرز روي و بطالت دور و به باروري و زايايي نزديك بگردانند و از اين راه موثر بر فضاي علمي و فرهنگي به طور كلي بر ارزشهاي معنوي جامعه بيفزايند.

طرح مسئله:هر موجود زنده اي براي اينكه زنده بماند نشو و نمو نمايد ، بايد كاري انجام دهد و به تناسب شرايط محيط و وضع جسمي خود ، تلاش كند. از اين نظر در ميان موجودات زنده ، انسان وضعيت پيچيده اي دارد و به عبارت ديگر انسان به اقتضاي ، شرايط اقليمي ، نوع توليد و ميزان نيازها ، به گونه اي ديگر تلاش مي كند. همچنين پايگاه اجتماعي ، عقيدتي و ايدئولوژي ، وابستگي به گروه و سازمان و يا تشكيلات مختلف و متغير هاي نظير آن ، در كيفيت و كميت تلاشهاي انساني موثر است. نوع كاري كه كشاورز دارد و حتي اندازه آن و تقسيم بنديهاي زماني مربوط به آن به كلي با نوع و ميزان فعاليت يك كارمند شهر نشين تفاوت دارد و ميزان كوششهاي ماهيگيران در محدوده سال و ماه و روز و شرايط وابسته به آن با كيفيت و كميت كار عشاير به طور كلي متفاوت است و لي آنچه به صورت واقعيت مشترك بين همه انسانها با هر شغل و حرفه و شرايط و مقتضيات گوناگون وجود دارد ، اين است كه هر انسان با توجه به شرايط خود ، به ميزاني كه بتواند نيازهاي درجه اول خود را مرتفع سازد كار مي كند ، و يا در چارچوب قانون و عرف ، انجام وظيفه مي كند ولي اين چارچوب كم و زياد مي شود ، ولي هيچ انساني وجود ندارد كه در تمام فصول و ماهها به طور شبانه روز كار كند و يا به طور كلي كار نكند.با قبول اين واقعيت پديده اوقات فراغت مطرح مي شود ، بدين مضمون كه وقتي انسان در طول روزمره ساعاتي را كار كرد ، پس از رهايي از كار تصميم مي گيرد ، بقيه را به گونه اي سپري كند و سپري گرديدن اين اوقات به قشر خاصي منحصر نيست ، و عده اي آن را براي شكوفايي و رشد شخصيت و جمعي براي تفريح و سرگرمي و جماعتي آن را جهت استراحت سپري مي كنند.اما موضوع بررسي در اينجا «بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت معلمان است. معلمان از فعالترين حساسترين و قويترين منابع نيرو و قدرت محركي هستند كه جامعه را به پيش مي رانند و توفيق در مسيري كه بشريت در قرن بيستم و بيست و يكم پيموده متكي بر آنان بوده و خواهد بود.

اهميت و ضرورت تحقيق: در دهه هاي اخير كه اوقات فراغت جايگاه ويژه اي يافته است. متخصصين علوم اجتماعي و تربيتي و فرهنگي تلاش خود را بر جنبه هاي مختلف اوقات فراغت معطوف داشته اند و كوشيده اند به طرق علمي آن را وارسي نمايند.اگر در نظر بگيريم كه در دهه هاي اخير با صنعتي شدن جوامع مساله اوقات فراغت نقش بارزتري يافته است ، آنگاه ضرورت تحقيق علمي در مورد آن آشكار مي شود. روانشناسان و آسيب شناسان اجتماعي بر اين نكته تاكيد دارند كه بروز برخي كجرويها و انحرافات اجتماعي با استفاده ناصحيح و بدون برنامه از اوقات فراغت رابطه دارد. حقيقت اين است كه يكي از شرايط تحول عاطفي و بلوغ اجتماعي و قدرت همسان و همسازي افراد ، استفاده بجا و مناسب از اوقات فراغت است (علاوه بر فعاليت هاي رسمي). امروزه جامعه شناسي و علوم تربيتي توجه وافري به اوقات فراغت نموده اند. فراهم آوردن امكانات در زمينه ايجاد برنامه هاي مناسب و هدايت افراد در جهت انتخاب مناسب و بجا با توجه به توانمنديها و استعدادهاي خود ، و شرايط اقتصادي ، خانوادگي و اجتماعي خود از اهميت وافري برخوردار است. بنابراين ايجاد تعالي فكري در افراد براي انتخاب مناسب امري ضروري است. بايد فراموش نكنيم كه توجه نكردن به اوقات فراغت ، به ويژه اوقات فراغت جوانان و نوجوانان مي توانند سبب ساز مشكلات و ناسازگاريهاي اجتماعي و اخلاقي را فراهم سازد. ساموئل كينگ : معتقد است كه صنعت از طريق كاهش تدريجي ساعات كار ، افزايش در آمد ، فراهم آوردن وسايل و امكانات لازم و القاء نظام نويني از زندگي ، ابعاد جديدي به اوقات فراغت بخشيده است.ابعاد مزبور در زمينه سياسي و اجتماعي ،اقتصادي ، فرهنگي و خانوادگي تجلي مي يابد و اهتمام مسؤولان و اولياء را در جامعه و خانواده نسبت به بازشناسي اين پديده سبب مي گردد. بنابراين از لحاظ نظري يافتن شرايط اوقات فراغت در كشور ما با توجه به شرايط خاص فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي امري است غير قابل انكار ، از طرفي يافتن شرايط مذكور در اين را مي تواند به بدنه تحقيقات مشابه در دنيا بپيوندند. از جهتي به دست آوردن يافته  ها و نتايج تحقيقات در اين مورد ، را در جهت شرايط كاربردي و استفاده از نتايج آن در برنامه ريزيها و … ياري مي كند.

اهداف تحقيق

هدف اصلي در اين تحقيق بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر…  و پيدا كردن متغير هاي موثر بر آن و ميزان همبستگي بين آنها مي باشد كه در لواي اين هدف كلي ، اهداف خاص ديگري را نيز دنبال مي كنيم:

1- مشخص كردن تنوع فعاليتهاي فراغتي در بين معلمان زن در شهر ري.

2- چگونگي انتخاب فرد يا افرادي براي گذران اوقات فراغت.

3- تاثير گرايش تحصيلي معلمان در انتخاب فعاليتهاي فراغتي.

4- تاثير ميزان در آمد در نحوه گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري.

پيشنه تحقيق:در زمينه هاي كلي فراغت پژوهشهايي انجام شده است بنابراين به بررسي چند پژوهشي كه در اين زمينه قبلا انجام شد ه است مي پردازيم. از جمله پژوهشهاي انجام شده كتاب مقدمه اي بر جامعه شناسي ايران است كه در قسمتي از اين كتاب به تعريف و مفهوم اوقات فراغت و نحوه گذران اوقات فراغت در ايران پرداخته است و ساعات اوقات فراغت را علاوه بر زماني براي كسب شادي و خوشي ، اوقاتي براي رفع ملال و كوفتگي ناشي از كار و تجديد قوا و ايامي براي اختصاص به امور فرهنگي ، هنري و موضوعات ذوقي مي داند در كتاب آمده است: «اوقات بيكاري نمايشگر فرهنگ و هنر انساني است.» پژوهش ديگري كه در مورد فراغت صورت گرفته است: كتاب جامعه شناسي فراغت است كه به صورت پلي كپي در دانشكده علوم اجتماعي و تعاون دانشگاه تهران براي استفاده دانشجويان انتشار يافته است در اين كتاب به مفهوم اوقات فراغت اشاره شده است و سپس تاريخچه اي براي چگونگي پيدايش ايام بيكاري و فعاليتهاي ساعات آزاد از گذشته تا حال ذكر شده است و بالاخره به رابطه فراغت با كار پرداخته است.

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات (طرح تحقیق)

طرح مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل دوم: مرور رویکردهای نظری

نگاهی اجمالی بر روند تاریخی اوقات فراغت

صور مختلف گذران اوقات فراغت در ایران

اوقات فراغت از دیدگاه اسلام

ادبیات موضوع تحقیق

اوقات فراغت از دیدگاه جامعه شناسان و اندیشمندان

چارچوب نظری

فرضیه های تحقیق

انواع وقت

ابعاد فراغت

متغیرها

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش تحقیق

تعریف مفاهیم

تعریف عملیاتی مفاهیم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون فرضیه ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه تحقیق

مشکلات تحقیق

پیشنهادات

منابع

نمونه پرسشنامه

كدنامه

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 30000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 108 بار دسته بندی : تاريخ : 19 آگوست 2015 به اشتراک بگذارید :