فروشگاه i poroje

دانلود پروژه روش تحقیق بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پروژه روش تحقیق بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 130

دانلود پروژه روش تحقیق بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده

فهرست مطالب

بررسي  عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده

مقدمه:

با اينکه امروزه مديريت در دنياي پيچيده و متحول جايگاه اساسي خود را پس از فراز و نشيب هاي بسيار پيدا کرده است، به نظر ميرسد در کشور ما بيان فوق مصداق کامل عيني پيدا نکرده است . مديريت آموزشي نيز از اين امر مستثني نبوده و هنوز جايگاه واقعي خود را در مفهوم علمي خود باز نيافته است. هنوز هم در موارد بسياري ،مديران فعلي آموزشي در نهايت مديران آموزشي به معني مجري قوانين و مقررات جاري هستند نه «رهبر آموزشي» و لازمه اين کار توجه به مديريت آموزشي و بها دادن به آن در مفهوم علمي آن است. از ميان انواع مديريت آموزشي، مديريت آموزشي در سطح مدارس يکي از با اهميت ترين و حساس ترين وظايف محسوب ميگردد. آموزش در مدرسه انجام مي گيرد و کيفيت آموزش و نتايج آن نيز به مدرسه بستگي دارد. لذا نظام آموزشي بايد از مديران توانا، کار آمد و کار آزموده در سطح مدارس برخوردار باشد تا بتواند وظايف خطير خود را به نحو موثر به انجام برساند، و اين امر مستلزم آن است که نظام آموزشي از يک در جهت پرورش و جذب مديران ماهر و تحصيل کرده گام بردار و از طرف ديگر سيستم انتخاب و انتصاب مديران آموزشي را طوري طراحي نمايد که از طريق مديران شايسته و کاردان و تحصيل کرده به سمت هاي مديريت آموزشي انتخاب کردند.

توجه به وظيفه هاي خطير مدارس و تامل در مورد وظايف مديران آموزشي مدارس بر اين امر دلالت دارد که وظيفه مديران آموزشي در برنامه ريزي آموزشي و اجراي آنها خلاصه نمي شود بلکه ايجاد محيطي مساعد که همکاري موثر افراد را براي رسيدن به اهداف موجب شود، و هدايت و رهبري آموزشي و همچنين سازماندهي و نظارت و کنترل موثر نيز از وظايف اصلي مديران محسوب ميگردد، و انجام اين وظايف، مهارت ها و توانايي هاي خاصي را مي طلبد که اين مهارت ها و توانائي ها نمي توانند صرفاً از طريق تجربه حاصل شوند و آموزش و کسب آگاهي هاي لازم علمي در کنار تجربه براي دست يافتن به اين توانايي ها و مهارتها لازم و ضروري است. دانش مديريت به مديران کمک مي کند تا بتوانند دشواري هاي کار خود را از طريق مطالعه اصول، نظريه ها و آموزش فنون و روش هاي سودمند و موثر از ميان بردارند و بتوانند به طور موثر از عهده تحولات و پويايي هاي کار خود برآيند- راه حل هاي خلاق براي مسائل و مشکلات خود ارائه دهند- منابع مادي و انساني سازمان آموزشي خودشان را جهت کسب اهداف تعليم  و تربيت، به خوبي بکار گيرند و به اقدامات پيشگيرانه در قلمرو کار و فعاليت خود مبادرت ورزند. از آنجائيکه اجرا و مديريت نظام هاي آموزش و پرورش در مقايسه با ساير بخش‌هاي فعاليت، افراد و منابع مادي و مالي بيشتري را به کار مي گيرد، و از سوي ديگر با توجه به اينکه مسئوليت مدارس در قبال دانش آموزان و جوامع، بيشتر و پيچيده تر از گذشته شده است، آموزش هاي تخصصي براي مديران مدارس بيش از هر زمان ديگري واجد اهميت است و ضرورت دارد مديران مدارس مهارت هاي جديدي را در جهت انجام موثر وظايف شان فرا گيرند. از طرفي چون لازم است هم عرض ساير امور اجتماعي، آموزش و پرورش نيز متحول گردد و با توجه به اينکه اگر قرار باشد در عرصه تعليم و تربيت تحولي به وقوع بپيوندد بايد از مديريت آموزش و پرورش آغاز گردد، ضروري است در يک تحول اساسي در تربيت و به کارگيري مديران آموزشي کارآمد که قادر باشند در شرايط متحول و پيچيده امروزي تحولات لازم را در آموزش و پرورش به طور اثر بخش عينيت بخشند و دستيابي به اهداف عالي تعليم و تربيت را به نحو مطلوب ميسر سازند، اقدامات اساسي صورت پذيرد.

تعريف موضوع تحقيق:        

سازمان ها عموماً اهداف خاصي را دنبال ميکنند. نهاد آموزش و پرورش نيز در هر کشوري در پي اهداف خاصي است که از طريق سازمان هاي اجرايي آن، يعني مدارس به واقعيت مي پيوندند. از سوي ديگر مديران مدارس نيز مانند هر مديري ديگري انجام وظايف مديريتي همچون برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري و کنترل را به نحوي به عهده دارند. به نظر مي رسد مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت به نيکو ترين وجه از عهده اين وظايف برآيند و نقش اساسي را در اثر بخش نمودن فعاليت هاي ساير کارکنان داشته باشند و از ساير مديران کارآمد تر و اثر بخش تر باشند. ولي در صحنه عمل، مشخص نيست که اين مديران تا چه حد اينگونه عمل مي نمايند و يا کارآمد تر از ساير مديران هستند. مقايسه کارآمدي مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت با ساير مديران آموزشي اين امکان را فراهم مي آورد که از يک طرف ميزان اثر بخشي مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت در صحنه عمل به وضوح روشن شود و از سوي ديگر ميزان تفاوت هاي معني دار موجود بين مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت و ساير مديران آموزشي مدارس راهنمايي هم از نظر ميزان دستيابي به اهداف سازماني و هم از نظر نحوه انجام وظايف مديريتي آشکار گردد، و از اين طريق نقش آموزش هاي مديريتي در اثر بخش مديران به طور عيني تر و واقعي تر مشخص شود. از آنجائيکه در آموزش و پرورش اهداف ساماني داراي ويژگي هاي منحصر به فردي بوده و سنجش آنها به صورت واقعي تر و عيني تر چندان که شايسته و دقيق باشد مقدور نيست و از سوي ديگر با توجه به اينکه اثر بخشي مديران بر اساس ميزان دستيابي به اهداف ممکن است ملاک صحيح و معتبري نباشد و عوامل ديگري غير از خود مدير در دستيابي به اهداف، موثر بوده باشند، لذا در اين تحقيق از توجه صرف به اهداف، پرهيز نموده و نحوه انجام وظايف مديريتي به طور اثر بخش نيز مورد مقايسه قرار مي گيرد که ميتواند به عنوان يک روش سنجش اثر بخشي مديران، تکميل کننده روش ارزيابي بر مبناي دستيابي به اهداف بوده و نقايص و کاستي هاي آن را جبران نمايد. در اين صورت نتايج بدست آمده با واقعيت منطبق بوده و مي تواند داراي اعتبار کافي باشد و در ضمن نقش ساير عواملي که ممکن است در موفق بودن مدير موثر بوده و مدير در آنها نقشي نداشته است خنثي گرد و فقط توانايي و مهارت هاي شخصي مديران مورد بررسي و مقايسه قرار گيرند. بنابراين کارآمد مديران از سه جنبه قابل تعريف و بررسي است. از نظر عملکردي، مدير کارآمد مديري است که سازمان را به سوي اهدافش رهنمون سازد و کسب اهداف سازماني را ميسر سازد. از نظر فرآيندي، مدير کارآمد مديري است که از اصول مديريت آگاهي کافي داشته و وظايف مديريتي را به طور موثر انجام دهد. و از جنبه خصوصيات شخصي نيز، مدير کارآمد مديري است که حائز شرايط احراز مديريت باشد. بديهي است که در اين زمينه شرايط احراز بايد بر حسب سطح سازماني و نوع مهارتهاي لازم براي تصدي آن شغل و براساس موازين علمي تعيين گردد. بر اساس اين چهارچوب براي مديران آموزشي کارآمد نيز ميتوان ويژگي هايي را بر شمرد. مديران آموزشي کارآمد مديراني هستند که قادرند با بکارگيري صحيح و موثر منابع مادي و انساني سازمان، و در کنار آن با برنامه ريزي هستند که قادرند با بکارگيري صحيح و موثر منابع مادي و انساني سازمان، و در کنار آن با برنامه ريزي دقيق بر مسائل و مشکلات موجود فائق آيند و از فرصت هاي موجود به نحو مطلوب در جهت پيشبرد سازمان آموزشي خويش استفاده نمايند و با هدايت و رهبري موثر و استقرار روابط انساني مطلوب در محيط آموزشي، موجبات تفاهم و همکاري معلمان و کارکنان آموزش و تلاش مشتاقانه آن را در جهت کسب اهداف تعليم و تربيت فراهم آورند و با ايجاد محيطي مساعد براي امر خلاقيت و نو آوري، فرصت هايي براي انديشيدن و کارکردن گروهي موثر جهت همه کارکنان به وجود آورند و فرصت ها  و شرايطي را بيافرينند که از طريق آنها رضايت خاطر کارکنان از محيط آموزشي خويش فراهم آيد.

اهميت موضوع:

امروزه اهميت و نقش مديريت در تمام زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جلوه گر شده است. در کشور ما از يک طرف به دليل باز سازي و اصلاح بسياري از ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي و از سوي ديگر به دليل اجراي برنامه هاي سريع و پرشتاب پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اهميت و نقش مديريت بيش از گذشته احساس مي گردد. از بين انواع مديريت نيز، مديريت سازمان هاي آموزشي از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است، زيرا تمام اهداف و عوامل اين سازمان ها انساني بوده و نقش و رسالت آنها انتقال ارزش ها و فرهنگ جامعه و همچنين پرورش انسان هاي ماهر و رشد يافته و تامين نيازهاي انساني جامعه در بخش هاي مختلف است. مديريت آموزشي در نظام آموزشي کشور از سطح مدارس تا سطوح عالي، نقش اول را در استفاده بهينه از منابع مادي و انساني و دستيابي به اهداف آموزشي ايفا ميکند و با توجه به پيچيدگي روز افزون سازمان هاي آموزشي و محدوديت منابع مادي و انساني در کنار افزايش کمي موسسات آموزشي نقش آن بيشتر آشکار ميگردد.

متاسفانه در جامعه ما به امر مديريت سازمان هاي آموزشي علي الخصوص مدارس، از نظر تربيت مديران آموزشي کارآمد و ايجاد آمادگي هاي لازم در آنها توجه در خورد وشايسته اي نشده است و اين امر مشکلات زيادي را در اجراي موثر و صحيح برنامه هاي آموزشي به وجود آورده است. با اينکه اهميت نقش معلمان و ضرورت تربيت معلمان متخصص ساليان درازي است که شناخته شده است و امروزه بيشتر معلمان داراي تحصيلات تخصصي و حرفه اي هستند، اما در مقابل اهميت و ضرورت تربيت مديران متخصص و آشنا به فنون مديريت هنوز جايگاه خود را پيدا نکرده است و اقدامات جدي در اين زمينه کمتر اتفاق افتاده است. در بهترين شرايط مديران مدارس و حتي بخش هاي ادارات آموزش و پرورش به افرادي سپرده ميشود که سابقه و تجربه معلمي طولاني داشته ولي از مديريت و رهبري آموزشي دانش و مهارت کافي ندارند و اگر توجهي نيز شده است بيشتر در سطح کلان و سطوح عالي تشکيلات و حرفه هاي تخصصي توجه شده است و به مديريت در سطح مدارس چندان توجهي صورت نگرفته است. از سوي ديگر در موسسات آموزشي، اعتماد و اعتقادي به مديريت آموزشي در مفهوم علمي و مديران تحصيل کرده، دست کم به عنوان تسهيل کننده چرخش امور نيز وجود ندارد. برخي ها هنوز معتقدند که علماي مديريت آموزشي و طالبان آنها نمي توانند عملاً به اندازه کساني که داراي تجربه مديريتي هستند و يا ذاتاً داراي استعدادهاي درخشان براي مديريت دارند مفيد واقع شوند. به همين خاطر به مديريت آموزشي در مفهوم فوق نيز اعتقاد ندارند. از آنجائيکه اينجانب چند سالي است که در آموزش و پرورش مشغول انجام وظيفه بوده و از نزديک اثرات سو مديريت ها و گاهاً مديريت هاي مفيد را مشاهده نموده ام، بر اين باورم که انجام اين تحقيق و تحقيقاتي مشابه اين تحقيق و نتايج حاصل از آنها ميتواند نقش بسزايي در تصحيح نگرش مديران سطوح مياني و عالي آموزش و پرورش در مورد بها دادن به اهميت مديريت در آموزش و پرورش و انتخاب صحيح مديران و همچنين گسترش آموز هاي مديريت داشته باشد. از سوي ديگر متاسفانه ملاک ها و معيارهاي معيني در دست مسئولين آموزش و پرورش که بتوانند از طريق آن به طور عيني تر واقع تر به اثر بخشي مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت پي ببرند وجود ندارد و اين امر گاهاً موجب ميشود که اهميت دانش مديريتي همچنان نا شناخته باقي مانده و در عمل اولويت آن به رسميت شناخته نشود و طبق روش هاي سنتي به مديران با تجربه اکتفا شود. اينگونه تحقيقات ميتوانند اين ملاک ها و معيارها را فراهم نموده و از اين طريق نقش و اهميت آموزش هاي مديريتي را به طور واقعي تر گوشزد کند. با توجه به اين نکته که آموزش و پرورش در کشور ما با تحت تعليم قرار دادن بيش از سيزده ميليون دانش آموز و دارا بودن بيش از ششصد و پنجاه هزار پرسنل، وسيع ترين و گسترده ترين سازمان کشور محسوب ميشود و قسمت اعظم بودجه را به خود اختصاص ميدهد و با توجه به اينکه نقش اساسي و حساس و زير بنايي نيز به عهده دارد، بهبود امور و اصلاح روش هاي انجام کار  و بالاخره تغيير و تحول اساسي در آن براي استفاده موثر از منابع مادي، مالي و انساني و در نتيجه دستيابي موثر تر به اهداف آموزشي امري اجتناب ناپذير است. دراين راستا انجام تحقيقات لازم جهت کشف واقعيت ها گام اول محسوب ميشود و از ميان اين تحقيقات، تحقيقات مربوط به مديريت آموزش و پرورش و اصلاح و بهبود مديريت ها پيش شرط تغييرات و تحولات به حساب مي آيد.

اهداف تحقيق:

نتايج تحقيق علمي به خودي خود و به صورت انتزاعي نيز داراي ارزش است. لکن اين نتايج زماني مفهوم واقعي دارند که به عنوان يک رکن در تصميم گيري ها و تصحيح نگرش تصميم گيران و دست اندر کاران موضوع مربوطه، موثر باشند و به عنوان يک سري اطلاعات مفيد در فرايند تصميم گيري وارد شده و به کار گرفته شوند. هدف از تحقيق اخير مقايسه دو دسته از مديران آموزشي مدارس راهنمايي است که شامل مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت و ساير مديران (مديراني که يا فاقد تحصيلات دانشگاهي ميباشند و يا داراي تحصيلاتي در رشته هاي غير از رشته هاي مديريت هستند) مي باشد، که از نظر ميزان دستيابي به اهداف و همچنين توانايي انجام موثر وظايف مديريتي مورد مقايسه قرار مي گيرند که در نتيجه آن تفاوت هاي موجود ميان اين دو گروه مورد پژوهش، مشخص گرديده و روشن ميشود که کدام دسته از اين دو گروه در هر يک از موارد فوق و تا چه حدي بهتر عمل مي کنند. همچنين در اين تحقيق ميزان توانمندي هاي مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت که بيشتر ناشي از تحصيلات آنهاست، آشکار ميگردد و در نتيجه آن، ميزان سودمندي کلي آموزش هاي مديريتي دانشگاهي و ارتباط آن با مهارت هاي مورد نياز مديران تعيين ميگردد. در نتيجه اين تحقيق، همچنين توانايي هاي موجود در سطح مديريت مدارس و نقاط قوت و ضعف آنها نيز مشخص گرديده و برآورد خوبي از ميزان کارآمدي ميران موجود بدست مي دهد که ميتواند در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها مورد توجه قرار گيرد. همچنين در صورت وجود تفاوت هاي موجود در بين مديران و آشکار شدن کارآمدي مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت، لزوم بکارگيري صحيح افراد تحصيل کرده در رشته هاي مديريت و گسترش آموزش هاي مديريتي براي مديران آموزشي بيشتر مورد تاکيد قرار مي گيرد.

فرضيات تحقيق:

1) مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت، بيشتر از ساير مديران از سبک مديريت مشارکتي استفاده ميکنند.

2) مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت، بيشتر از ساير مديران توانايي ايجاد تغييرات لازم و نو آوري را دارند.

3) مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت نسبت به ساير مديران از توان برنامه ريزي بالاتري برخوردارند.

4) مدارسي که داراي مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت ميباشند روابط انساني مطلوب تري از ديگر مدارس دارند.

5) کارکنان مدارس اداري مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت، بيشتر از کارکنان ساير مدارس از رضايت شغلي برخوردارند.

قلمرو تحقيق:

الف) چهارچوب زماني:

در اين تحقيق مديراني مورد مقايسه قرار گرفتند که در سال تحصيلي جاري 86-85 در سمت مديريت مدارس مشغول انجام وظيفه بودند. همچنين براي انجام اين تحقيق نيز يک چارچوب زماني شش ماهه در نظر گرفته شد که با توجه به مطالعات قبلي در مورد موضوع و تهيه مقدمات لازم و آشنايي محقق به سيستم آموزش و پرورش و مديريت مدارس کافي به نظر مي رسد.

ب)قلمرو مکاني:

براي اين تحقيق محدوده مکاني، مدارس راهنمايي منطقه قرچک در نظر گرفته شده است.

ج) چارچوب موضوعي:

موضوع تحقيق از نظر قلمرو موضوعي شامل بررسي و مقايسه مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت و ساير مديران آموزشي مدارس متوسط از نظر اثر بخشي و کارآمدي در ميزان موفقيت در دستيابي به اهداف سازماني و انجام موثر وظايف مديريتي مي باشد.

فصل اول

مقدمه

تعريف موضوع

اهميت موضوع

اهداف تحقيق

فرضيات تحقيق

قلمرو تحقيق

تعاريف اصطلات

فصل دوم

پيشينه و ادبيات تحقيق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق

فصل سوم

سير تحول مديريت

نظريه كلاسيك مديريت

نظريه مديريت علمي

نظريه مديريت اداري

نظريه بوروکراسي

مزايا و محدوديتهاي عمده تئوري کلاسيک مديريت

مکتب روابط انساني

تئوري علم مديريت

نگرش سيستمي

مديريت اقتضائي

تاثير تئوريهاي مديريت بر مديريت آموزشي

تعاريف مديريت

ويژگيهاي منحصر به فرد مديريت

مهارت مورد نياز مديران

عوامل موثر در موفقيت مديران

ارزشيابي اثر بخشي و كارآمدي مديران

عوامل موثر در اثر بخشي سازمان

وظايف مديران

برنامه ريزي

انواع برنامه ريزي

مراحل عمده برنامه ريزي

برنامه ريزي موثر

سازماندهي-تامين بكارگيري نيروي انساني

نظارت و كنترل

هدايت و رهبري

سلسله مراتب نيازها

انگيزش و رفتار

بهداشت رواني

تئوري x و y

نظريه گروهاي انساني

مطالعات در مورد نظريه رهبري

سيستم مديريت ليكرت

رهبري اقتضايي

رهبري موفق

همگاني و رهبري

رهبري مبتني بر عشق و محبت

مديريت مشاركتي

شرايط لازم براي اثر بخش بودن مشاركت

مزاياي مشاركت

برنامه ريزي و اجراي تغيير

فرآيند ايجاد تغيير

خلاقيت و نوآوري

فرآيند خلاقيت

ويژگي افراد خلاق

موانع خلاقيت

استراتژي نوآوري

روابط انساني

روابط انساني در مدرسه

شاخص روابط انساني مطلوب

عوامل موثر در ايجاد رضايت خاطر معلمان

فصل چهارم

روش تحقيق

جامعه آماري

ابزار جمع آوري اطلاعات

نحوه جمع آوري اطلاعات

روشهاي آماري تحقيق

فصل پنجم

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه يك

نمودار فرضيه 1

جدول شماره 2 فرضيه 1

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه دو

نمودار فرضيه 2

جدول شماره 2 فرضيه 2

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه سه

نمودار فرضيه 3

جدول شماره 2 فرضيه 3

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه چهار

نمودار فرضيه 4

جدول شماره 2 فرضيه 4

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه پنج

نمودار فرضيه 5

جدول شماره 2 فرضيه 5

خلاصه تحقيق و نتيجه

پيشنهادات

محدوديتها و تنگناهاي تحقيق

پيوستها

منابع و ماخذ

پرسشنامه

حدود انتظارات مديران

شيوه نامه انتصاب مديران

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 36000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 83 بار دسته بندی : تاريخ : 19 آگوست 2015 به اشتراک بگذارید :