فروشگاه i poroje

دانلود پروژه حسابداری و حسابرسي دولتی - رشته حسابداری | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پروژه حسابداری و حسابرسي دولتی – رشته حسابداری

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 85

دانلود پروژه حسابداری و حسابرسي دولتی – رشته حسابداری

 

 

گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي

تاريخچه

دوران نظام فئودالي و ارباب رعيتي

دوران رنسانس و سرمايه داري تجاري

دوران انقلاب صنعتي

حسابداري حرفه اي و حسابرسي

نظام هاي پارلماني ، بودجه و حسابداري دولتي

حسابرسي در شركتهاي تجاري

گفتار دوم : حسابداري چيست ؟

مقدمه

حسابداري نظام اطلاعاتي مالي است

تعريف حسابداري دولتي

مشخصات يك موسسه دولتي

تفاوت سازمان هاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي

مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني

كاربرد حسابداري دولتي

استفاده كنندگان حسابداري دولتي

مباني حسابداري

مبناي نقدي

مبناي تعهدي

مبناي نيمه تعهدي

مبناي تعهدي تعديل شده

مبناي نقدي تعديل شده

بودجه بندي

كنترل بودجه

مفهوم كارايي و اثر بخشي در بودجه

نقطه سر به سر

حسابداري بهاي تمام شده

روش هاي طبقه بندي هزينه ها

مراكز هزينه

انواع هزينه ها در هر يك از مراكز هزينه

گفتار سوم : شفافيت بودجه اي و نقش حسابداري دولتي

مقدمه

ارتباط حسابداري ، بودجه و پاسخگويي

شرايط لازم براي تحقق حداقل استاندارد شفافيت بودجه اي

سيستم حسابهاي ملي

سيستم آمارهاي مالي دولت

صورتهاي مالي اساسي در سيستم آمارهاي مالي دولت

تغيير نظام بودجه ريزي در ايران

گفتار چهارم : حسابرسي . . .

مقدمه

تعريف و هدف حسابرسي

فلسفه و جايگاه حسابرسي

انواع حسابرسي

تحول در متدولوژي حسابرسي

تحول در هدفهاي حسابرسي

گفتار پنجم : حسابرسي دولتي

اهميت و نقش برنامه عملي حسابرسي مالي و عملياتي بخش عمومي

شناخت حسابرسان

اقدامات عمومي و كلي حسابرسان در محل كار

نكات كلي در حسابرسي

سير تحول تاريخي در متدولوژي ديوان محاسبات كشور

برنامه حسابرسي سنتي

روش رسيدگي به تراز عمليات مالي ( صورت حساب دريافت و پرداخت )

برنامه حسابرسي دفاتر

برنامه حسابرسي گروه حسابهاي درآمد عمومي

برنامه حسابرسي گروه حسابهاي سنوتي

برنامه حسابرسي تضمينات

برنامه حسابرسي گروه حسابهاي اوراق بهادار

برنامه حسابرسي اعتبار اسنادي

ساختار نظارت در نظام اداري و مالي كشور

الف- واحدهاي درون سازماني

ب- واحدهاي برون سازماني

ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي ناظر در سطح كشور

الف- وزارت امور اقتصادي و دارايي

ب- سازمان مديريت و برنامه ريزي

ج- سازمان بازرسي كل كشور

د- سازمان حفاظت محيط زيست

گفتار ششم : حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگويي

حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگويي

منابع و مآخذ

 

 

حسابرسي در شركت تجاري:

از ديدگاه ديگر بررسي و ارزيابي فعاليت يك واحد تجاري در چارچوب ضوابطي معين، توسط تعدادي از كاركنان واحد مزبور، حسابرسي داخلي ناميده مي شود. حسابرسي داخلي سبك عمل ارزيابي مستقل است و هدف آن همانگونه كه خاطر نشان گرديد، كمك به اداره كنندگاه واحد تجاري و ايجاد ارتباط اصولي بين تصميم گيرندگان و سطوح مختلف اجراء كننده تصميمات اتخاذ شده، از طريق ارزيابي ميزان مؤثر بودن دستور العمل ها، كارايي روش ها و كنترلها و انعكاس نتايج در قالب گزارشي مدون مي باشد . حسابرسي داخلي به منظور كمك به هيات مديره در ايفاي بهتر مسئوليت خود از طريق ادرائه تجزيه و تحليل ها، ارزيابي ها، نتايج و پيشنهادهاي حاصل از رسيدگي ها به آنها، سه هدف عمده ذيل را تعقيب مي نمايد.

1- حصول اطمينان از اينكه كنترل هاي لازم از طريق نظام ها و دستور العمل هاي مالي و غير مالي استقرار يافته و به نحو مطلوب نيز اعمال مي شوند.

2- حصول اطمينان از ثبت صحيح و به موقع فعاليت هاي واحد تجاري در دفاتر و مدارك حسابداري.

3- حصول اطمينان از اينكه اسناد، مدارك و دفاتر حسابداري مي توانند مبناي تهيه و ارائه گزارش هاي مالي قابل اعتماد قرار گيرند.

در تشكيلات سازماني شركت ها، حسابرسي داخلي، به عنوان واحدي كه مستقيماً زير نظر مديريت مشغول به كار مي باشند. وظيفه مشاورت و ياري دهنده مديران هر فرماندهي و اتخاذ تصميمات شركت را عهده دار بوده و مديدريت از طريق بازوي حسابرسي داخل مي تواند كنترل هاي خود را توسعه بخشد و در هر زمان كارايي شركت را مورد سنجش قرار داده و قابليت انعطاف خود در برخورد با مسائل و مشكلاتي كه شركت مسلماً مواجه با آن خواهد بود را افزايش دهد. لكن حسابرسي داخلي همانگونه كه بدان اشاره شد، واحدي در داخل سيستم بوداه و از نظر قانون و يا حتي صاحبان سهام معتبر نمي باشد.

گفتار دوم : حسابداري چيست ؟

مقدمه :

مديريت فرآيند تصميم گيري است و تصميم گيري نيازمند اطلاعات است. از ميان اطلاعات گوناگوني كه مديران براي اخذ تصميمات خود بدان نيازمندند، اطلاعات مالي جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه اكثر قريب به اتفاق تصميمات مديران مستقيما آثار و پيامدهاي مالي داشته و يا بطور غير مستقيم وضعيت مالي موسسه راتحت تاثيرقرارمي دهند.اطلاعات مالي وحسابداري ابزار ارزشمندي جهت تصميمات مربوط به تامين، تخصيص و كنترل منابع اقتصادي در اختيار مديران قرار مي دهد. هر يك از دستگاههاي اجرايي كشور عهده دار انجام برخي از وظايف دولت هستند و لذا براي ايفاي وظايف محوله، بودجه اي در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كشور در اختيار آنها گذاشته مي شود تا پس از تخصيص اعتبار و دريافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معين دستگاه آن را به مصرف برسانند. حسابداري فقط با وقايعي كه بتوان آن را با پول اندازه گيري كرد، سروكار دارد. باين ترتيب بسياري از رويدادها و واقعيتهاي مهم يك سازمان كه قابل بيان به زبان پول نيستند در دفاتر مالي آن ثبت و ضبط نمي شوند.

حسابداري يك نظام اطلاعاتي مالي است:

اين نظام اطلاعات مالي مجموعه اي ازروشها وقواعدي است كه از طريق آن اطلاعات مالي مربوط به يك موسسه،جمع آوري، طبقه بندي وبه نحوقابل فهم وساده اي درقالب گزارشهاي مالي خلاصه و گزارش مي شودتابتوانددرتصميم گيريهاي مديران ودرتحقق اهداف موسسه مورداستفاده قرار گيرند. نتيجه آنكه حسابداري ابزار تصميم گيري و مديريت است و نظام حسابداري هر سازمان تابع نيازهاي اطلاعاتي آن سازمان مي باشد. در ادامه به بررسی حسابداری دولتی خواهیم پرداخت.

تعريف حسابداري دولتي: حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را بمنظور تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد. در تعريف بالا تاكيد بر برنامه هاي مصوب سالانه و منابع مالي دولت شده است به دليل آنكه كنترل بودجه و منابع مالي دولت از اصول بنيادين حسابداري دولتي است.

در حسابداري دولتي مراحل حسابداري براي كنترل برنامه مصوب سالانه و نيز جلوگيري از تداخل منابع مالي مورد استفاده به كار گرفته مي شود. پس كنترل بودجه از اصول بنيادي حسابداري دولتي است .

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 51000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 208 بار دسته بندی : تاريخ : 21 ژوئن 2015 به اشتراک بگذارید :