فروشگاه i poroje

دانلود پروژه بررسي منابع انساني یک در شرکت رشته مدیریت | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پروژه بررسي منابع انساني یک در شرکت رشته مدیریت

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 100

دانلود پروژه بررسي منابع انساني یک در شرکت رشته مدیریت

 

 

 

تاريخچه تاسيس:

ميزان مصرف مواد:

بازاريابي و فروش:

فصل اول:نظريه هاي علمي مديريت

تعريف مديريت:

اهميت مديريت:

نظريه هاي مکتب کلاسيک:

نظريه مديريت علمي:

نظريه اصول گرايان (وظيفه گرايان)

نظريه بوروکراسي:

مکتب روابط انساني:

وضعيت مديريت امروز:

الف) مديريت نظام گرا:

ب) مديريت اقتضايي:

هرم مديريت:

مديريت عملياتي (سرپرستي)

مديريت مياني

مديريت عالي

ارتباط خلاقيت و برنامه ريزي:

موانع خلاقيت:

انواع انديشيدن:

خلاق:

سببي يا علي:

استقرايي:

قياسي:

قضاوتي (حل مساله):

آيا ابداع همان خلاقيت است؟

درخش ناگهاني يک فکر:

پيشنهادات عملي براي کسب سلاست فکر:

يادداشت برداري:

انتخاب زمان و مکان:

به کارگيري حس کنجکاوي و توان پرسيدن:

استفاده از روابط ميان افکار:

تغيير شکل وضع موجود:

الف) ترتيب مجدد:

ب) جايگزيني:

ج) افزودن و کاستن:

د) تغيير جهت دادن:

فهرست ويژگي هاي:

تحليل شبکه:

روش راه حل جويي قياسي مستقيم:

روش راه حل جويي قياسي غير مستقيم:

روش راه حل جويي قياسي رقابتي مستقيم:

خود را جاي ديگران قرار دادن:

استفاده از رويدادهاي پيش بيني نشده:

برداشت از گزارش ها و نامه ها:

فن داده/ باز داده:

ترغيب خلاقيت:

فضاي خلاق:

دادن وقت براي خلاقيت:

برقراري سيستم پيشنهادات:

ايجاد واحد مخصوص خلاقيت:

تصميم گيري:

انحراف از تجربيات گذشته:

انحراف از برنامه تعيين شده:

پيشي گرفتن رقبا:

رويه هاي غير مستقيم:

از طريق کارکنان:

الف) صلاحيت مدير:

ب) انجام وظيفه:

از طريق مافوق ها:

از طريق ارباب رجوع يا مشتري:

مساله يابي غير رسمي:

انتخاب:

فرايند حل مساله:

انواع مساله و تصميم:

تصميم هاي برنامه ريزي شده:

تصميم هاي برنامه ريزي نشده:

برنامه ريزي:

فلسفه برنامه ريزي:

تعريف اصل برنامه ريزي:

هدف هاي برنامه ريزي:

اولويت برنامه ريزي:

انواع برنامه ريزي:

برنامه ريزي اساسي (استراتژيک):

برنامه ريزي اجرايي (عملياتي):

برنامه ريزي تخصصي در برنامه ريزي در ساير وظايف مديريت

الف) برنامه ريزي و کنترل توليد (مديريت توليد):

ب) برنامه ريزي پرسنلي (نيروي انساني):

ج) برنامه ريزي مالي:

راههاي کاهش محدوديت هاي برنامه ريزي:

دام هاي دهگانه اصلي در برنامه ريزي موفق:

تعريف برنامه:

برنامه هاي خود به دو دسته عمده تقسيم ميشوند:

اهميت انعطاف در برنامه:

سازماندهي:

تعريف سازماندهي:

طراحي اداره بر مبناي مشتري:

مزايا:

معايب:

طراحي بازاري اداره:

تعيين استاندارد:

تقسيم کار عمودي:

1- تعداد سطوح در سلسله مراتب:

2- حيطه نظارت:

درجه تمرکز:

رابطه بلند بودن ساخت سازماني با حيطه نظارت:

رابطه حيطه نظارت با درجه تمرکز:

هماهنگي:

اهميت هماهنگي:

مکانيزم هاي هماهنگي:

هماهنگي برنامه ريزي نشده:

مقام مسئول:

هماهنگ کننده:

هماهنگي گروهي:

هماهنگي بر مبناي اقتضا:

انگيزش:

تعريف انگيزه:

نظريه هاي انگيزش:

نظريه انگيزش و بهداشت رواني:

نظريه دو ساحتي انسان:

نظريه هاي فرآيندي:

انگيزه مديريت:

چالشي بودن کار:

مقام:

انگيزه رهبري:

رقابت:

پول:

فصل دوم:اصول مديريت منابع انساني

ماهيت مديريت منابع انساني:

وظايف مديريت منابع انساني:

نقش مديريت منابع انساني در مورد بخش سازمان:

تاريخچه پيدايش مديريت منابع انساني:

تجزيه و تحليل شغل:

مراحل تجزيه و تحليل شغلي:

روش هاي تجزيه و تحليل شغل:

کاربرد تجزيه و تحليل شغل:

کارمند يابي:

انتخاب و انتصاب:

آموزش:

ايمني:

ارزيابي عملکرد:

حقوق و دستمزد:

عوامل موثر در کارمند يابي

فصل سوم:روند عملکرد منابع انساني در شرکت

روند کار شرکت

معرفي دستگاه ها:

سانتر يفيوژ (آبگير(:

سيستم پساب و تصفيه خانه:

نمودار فرآيند چند محصولي

خلاقيت در شرکت:

ايجاد حس رقابت در بين پرسنل شرکت:

يک راهکار پيشنهاد ميشود:

مساله يابي:

تصميم گيري:

چارت سازمانی شرکت

برنامه ريزي مالي شرکت:

تقسيم کار در شرکت:

هماهنگي منابع انساني شرکت:

حفاظت صنعتي:

روند کارمند يابي در شرکت:

شرايط لازم احراز کارگر از نظر شرکت:

برنامه ريزي مالي شرکت:

تقسيم کار در شرکت:

هماهنگي منابع انساني شرکت:

حفاظت صنعتي:

روند کارمند يابي در شرکت:

شرايط لازم احراز کارگر از نظر شرکت:

تعداد پرسنل شرکت:

سيستم پاداش:

ساعت کاري شرکت:

فصل چهارم

نتيجه گيري

جت هاي رنگرزي:

استنترها:

دستگاهاي خار:

سهولت در زنگرزي:

پساب کارخانه:

افزايش نيروي انساني:

بوجود آوردن نظام تشويقي :

كاهش آلودگي صوتي :

تغيير فيزيكي دستگاهها :

غذاخوري :

وسيله اياب و ذهاب :

فضاي سبز :

سخن آخر  :

منابع و مأخذ :

 

ماهيت مديريت منابع انساني:

مديريت منابع انساني را شناسايي، انتخاب، استخدام، تربيت و پرورش نيروي انساني به منظور نيل به اهداف سازمان تعريف کرده اند. منظور از منابع انساني يک سازمان، تمام افرادي است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند و منظور از سازمان، تشکيلات بزرگ يا کوچکي است که به قصد خاص و براي نيل به اهدافي مشخص به وجود آمده است. سازمان ممکن است شراکت صنعتي و توليدي، شرکت تجاري خصوصي، وزارت خانه دولتي، باشگاه ورزشي و تفريحي، موسسه عام المنفعه و غير انتقاعي، دانشگاه و يا واحدي از ارتش باشد. مسائل نيروي انساني نمي تواند فقط به يک حوزه تخصص محدود شود. در نتيجه تصميمات و عملکرد مسئولان امور پرسنلي، در کليه سطوح سازماني و به تبع آن در عملکرد کلي سازمان تاثير مي گذارد. بهداشت و ايمني محيط کار، اجتناب از تبعيض در استخدام، پرداخت حقوق و دستمزدهاي کافي و عادلانه از جمله مواردي است که تحت نظارت و کنترل مستقيم دولت ميباشد و سازمان مکلف به رعايت آنهاست.

وظايف مديريت منابع انساني:

فهرست زير از جمله مهمترين وظيفه مديريت منابع انساني در سازمان است که در اينجا به برخي از آنها اشاره خواهيم کرد:

1- نظارت بر استخدام در سازمان به طوري که اين امر در چارچوب قانون و مطابق با قوانين و مقررات انجام گيرد و حق و حقوق قانوني متقاضيان مشاغل پايمال نگردد.

2- تجزيه و تحليل مشاغل به طوري که ويژگي هاي هر يک مشخص و معين گردد.

3- برنامه ريزي براي تامين نيروي انساني مورد نياز سازمان.

4- کارمند يابي، يعني شناسايي کساني که شرايط کافي را براي استخدام در سازمان دارا هستند.

5- انتخاب و استخدام بهترين و شايسته ترين نيروهاي ممکن براي تعدي مشاغل در سازمان.

6- طراحي و تنظيم برنامه هايي که مورد کارکنان جديد به سازمان را تسهيل و به ايشان کمک ميکند تا جايگاه صحيح سازماني و اجتماعي خود را در آن بيابند.

7- آموزش کارکنان.

8- تربيت مدير.

9- طراحي سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان.

10- طراحي سيستم پاداش.

11- طراحي سيستم حقوق و دستمزد.

12- وساطت ميان سازمان و سنديکاهاي کارگري.

13- طراحي سيستمي براي رسيدگي به خواسته ها يا شکايات کارکنان.

14- طراحي سيستم بهداشت و ايمني محيط کار.

15- طراحي سيستم انضباط

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 48000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 184 بار دسته بندی : تاريخ : 26 ژوئن 2015 به اشتراک بگذارید :