فروشگاه i poroje

جايابي بهينه منابع توليد پراكنده بر اساس شاخص‌هاي قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم PSO | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

جايابي بهينه منابع توليد پراكنده بر اساس شاخص‌هاي قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم PSO

تعداد صفحات : 98 صفحه | فرمت فایل: word ورد

موضوع پروژه کارشناسی :

جايابي بهينه منابع توليد پراكنده بر اساس شاخص‌هاي قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم PSO

تعداد صفحات : 98 صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات
1-1. مقدمه
1-2. تعريف توليد پراكنده
1-3. اهداف استفاده از تولیدات پراکنده
1-4. مزاياي استفاده از توليد پراكنده
1-5. علل بكارگيري سيستم‌هاي توليد پراكنده
1-6. علل رويكرد به منابع توليد پراكنده دردنيا
1-7. علل رويكرد به منابع توليد پراكنده دركشور ايران
1-8. موانع و مشكلات توسعه منابع توليد پراكنده دردنيا
1-9. اثرات زیست محیطی استفاده ازمنابع تولید پراکنده
1-10. مروری بر ساختار پایان¬نامه
فصل دوم: انواع منابع تولید پراکنده
2-1. معرفی انواع سیستم¬های تولید پراکنده
2-1-1. موتورهای رفت و برگشتی
2-1-2. توربین¬های احتراقی یا گازی
2-1-3. ميكروتوربين
2-1-4. پیل سوختی
2-1-5. توربین بادی
2-1-5-1. مزاياي بهره‌برداري از انرژي باد
2-1-5-2. توربینهاي بادي منفرد:
2-1-5-3. مزارع بادي:
2-1-6-1. انرژی خورشیدی
2-1-6-2. تولید گرمایی خورشیدی
2-1-7. انرژی زمین گرمایی
2-1-8. واحد‌هاي آبي كوچك
2-1-9. بيوماس
2-2. جایگاه انرژی¬های مختلف در جهان
2-3. پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران
فصل سوم: اثرجايابي منابع توليد پراكنده دربهبود شاخص‌هاي قابليت اطمينان
3-1. مقدمه
3-2. تعريف‌ها و مفاهيم قابليت اطمينان
3-3. مفاهيم کيفيت برق و دسترسي به سيستم
3-4. قابليت اطمينان سيستم توزيع انرژي الکتريکي
3-5. پارامترهاي قابليت اطمينان تجهيزات شبکه
3-6. نرخ وقوع خطا و منحني واني شکل
3-7. محاسبه نرخ خرابي و متوسط زمان تعمير
3-8) آشنايي با انواع شبکههاي توزيع
3-8-1. شبکه شعاعي
3-8-2. شبکه¬های حلقوی
3-8-2-1. حلقوی باز
3-8-2-2. حلقوی بسته
3-8-3. سيستمهاي فشار متوسط غربالي(شبکهاي)
3-9- روشهاي ارزيابي قابليت اطمينان
3-9-1. ارزيابي قابليت اطمينان سیستم¬های توزیع شعاعی
3-9-2. ارزيابي قابليت اطمينان سیستم¬های توزیع حلقوی
3-10. سایر شاخص¬های قطع برق
3-10-1. شاخص¬های مبتنی بر مشترک
3-10-2. شاخص¬های مبتنی بر انرژی
فصل چهارم: الگوريتم بهینه سازی PSO
4-1. مقدمه
4-2. چگونگی شكل گيري الگوريتم بهينه سازي ذرات
4-3. الگوريتم PSO
4-4. مقايسه بين الگوريتم GA و PSO
فصل پنجم: نتایج شبیه¬سازی
5-1. مرور منابع
5-2. بیان مسئله
5-3. سيستم مورد مطالعه و نتايج شبيه¬سازي
فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1. نتیجه¬گیری
5-1. پیشنهادات
مراجع و منابع
فهرست اشکال و نمودارها
شكل(1-1) روندرشدتوليدات پراكنده
شکل (2-1) فن¬آوری¬های تولیدات پراکنده
شکل (2-2) مراحل عملكرد موتورهاي رفت و برگشتي
شكل(2-3) بلوك دياگرام يك توربين گازي براي توليد توان
شكل (2-4) مراحل عملكرد يك ميكروتوربين
شكل(2-5): اصول پيل سوختي
شكل(2-6). توربين بادي
شکل(2-7)‌ جایگاه توربین‌هاي‌ بادي منفرد و مزارع بادي
شكل (2-8)‌ نماي كلي از يك سيستم فتوولتائيك
شكل (2-9) نمایی ازسلول‌هاي فتوولتائیک نصب شده در سایت طالقان
شكل (2-10) نمايي ازيك نيروگاه زمين گرمايي
شكل (2-11) طرح كلي ازيك سيستم احتراق بيوماس
شكل (2-12) نمايي ازيك نيروگاه بيوماس
شكل(3-1): ارتباط مفاهيم کيفيت برق، قابليت اطمينان و دسترسی
شکل(3-2): منحني وانی شکل
شکل (3-3)‌ شبکه شعاعي
شکل(3-4): شبکه حلقوي باز
شکل (3-5) يک شبکه حلقوي بسته
شكل(3-6) درصد استفاده ازشاخص‌هاي مختلف قابليت اطمينان در شركت‌هاي توزيع امريكا وكانادا
شكل(4-1) فلوچارت الگوريتم PSO
شكل(5-1) دياگرام تك خطی شبكه توزيع شعاعی 33- شينه IEEE مورد مطالعه
شكل(5-2) ولتاژ شينها در حضور و عدم حضور واحد DG
شكل(5-3) ولتاژ شينها در حضور و عدم حضور واحد DG (بزرگنمايی شده)
فهرست جداول
جدول (1-1)روند رشد توليدات پراكنده
جدول (2-2): مراح عملكردي موتورهاي رفت و برگشتي
جدول (2-3): بلوك دياگرام يك توربين گازي براي توليد توان
جدول (4-2) مراحل عملكرد يك ميكروتوربين
جدول (2-5): اصول پيل سوختي
جدول (2-6). توربين بادي
جدول (7-2) ‌ جایگاه توربین‌هاي ‌برق بادي منفرد و مزارع بادي
جدول (8-2)‌ نماي كلي از يك سيستم فتوولتائيك
جدول (9-2) نمایی ازسلولهاي فتوولتائیک نصب شده در سایت طالقان
جدول (10-2) نمايي از يك نيروگاه زمين گرمايي
جدول (2-11): طرح كلي از يك سيستم احتراق بيوماس
جدول (12-2) نمايي از يك نيروگاه بيوماس
جدول (3-1): ارتباط مفاهيم کيفيت برق، قابليت اطمينان و دسترسی
جدول (3-2): منحني وانی شکل
جدول (3-3)‌ شبکه شعاعي
جدول (3-4): شبکه حلقوي باز
جدول (3-5)يک شبکه حلقوي بسته
جدول (3-6) درصد استفاده ازشاخص‌هاي مختلف قابليت اطمينان در شركت‌هاي توزيع امريكا وكانادا
جدول (5-1) داده¬هاي شينهاي سيستم 33- شينه IEEE
جدول (5-2) داده¬هاي خطوط سيستم 33- شينه IEEE
جدول (5-3) مشخصات الگوريتم PSO
جدول (5-4) مقايسه نتايج در حضور و عدم حضور واحد DG در شبكه 33- شينه IEEE
جدول (5-5) ظرفيت و شماره شين واحد DG نصب شده در شبكه 33- شينه IEEE.

 

چکیده

واحدهای تولید پراکنده دارای ظرفیت تولیدی از چند کیلو وات تا چندین مگاوات هستند که جهت تولید انرژی الکتریکی در نقاط نزدیک به مصرف به کار می­روند. از انواع منابع تولید پراکنده می­توان به میکروتوربین­ها، پیل­های سوختی، نیروگاه­های بادی، نیروگاه­های خورشیدی و … اشاره نمود. زمانی که این منابع به شبکه متصل شوند، باعث کاهش تلفات شبکه، بهبود افت ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه خواهند شد. همچنین، عدم جایابی مناسب واحدهای تولید پراکنده در شبکه باعث افزایش تلفات، بالا رفتن هزینه­ها و کاهش قابلیت اطمینان شبکه می­گردد. بنابراین، تعیین محل دقیق و ظرفیت منابع تولید پراکنده در شبکه امری ضروری است.

در این رساله، به منظور تعیین محل دقیق و ظرفیت منابع تولید پراکنده از الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO) استفاده شده است. مبنای بهینه­سازی، بهبود شاخص­های قابلیت اطمینان و کاهش تلفات شبکه با در نظر گرفتن قیود مسئله می­باشد. الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه 33- شینه IEEE تست شده و نتایج شبیه­سازی بهبود شاخص­های قابلیت اطمینان، بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه را نشان می­دهند.

 

کلید واژه­ها:

جایابی منابع تولید پراکنده، شاخص­های قابلیت اطمینان، الگوریتم PSO.

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس :                         09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 75000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)


توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 44 بار دسته بندی : تاريخ : 18 آگوست 2016 به اشتراک بگذارید :