فروشگاه i poroje

پایان نامه معماری طرح هادی یک روستا » دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

تعداد صفحات : 43 صفحه | فرمت فایل: word ورد

موضوع تحقیق :

پایان نامه معماری طرح هادی یک روستا

تعداد صفحات : ۴۳ صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

فصل اول:شناخت وارزیابی وضع موجود
الف۱)معرفی اجمالی شهرستان
۱/الف۱) بررسی موقعیت شهرستان دراستان
۲/الف۱)بررسی جغرافیا و منابع طبیعی محدود شهرستان
۱/۲/الف ۱)اقلیم شهرستان
۲/۲الف۱) پوشش گیاهی
۳/۲الف ۱)بررسی تحولات جمعیتی شهرستان
۱/۳/۲/الف۱) ساختارسنی وجنسی
۲/۳/۲/الف۱) سواد
۳/۳/۲/الف ۱)دین و فرهنگ
۴/۲/الف ۱)بررسی چگونگی و نحوه ی عملکرد خدمات شهرستان
۱/۴/۲/الف ۱)آموزش
۵/۲/الف ۱)بررسی وضعیت اقتصادی شهرستان
۱/۵/۲/الف۱) بررسی اشتغال و بیکاری در شهرستان …
۲/۵/۲/الف۱)بررسی وضعیت گروههای عمده فعالیت
۶/۲/الف۱)راه های ارتباطی شهرستان
ب۱)شناسایی منطقه (حوزه نفوذ)
۱/ب۱)تعیین حوزه نفوذ
۲/ب۱)بررسی ویژگی های انسانی ودوگرافیک دهستان بناجوی شمالی
۱/۲/ب۱)بررسی تحولات جمعیتی ،بعدخانوار،نرخ رشدجمعیت دهستان
۱/۱/۲/ب۱)تعدادجمعیت
۲/۱/۲/ب۱)تعدادخانوار
۳/۱/۲/ب۱)بعدخانوار
۴/۱/۲/ب۱) میزان رشدجمعیت
۳/ب۱)نحوه توزیع تاسیسات وخدمات رفاهی شامل(دبستان ،دبیرستان ،حمام ،تاسیسات آب آشامیدنی وبرق وغیره درمحدوده دهستان)
۱/۳/ب۱)مراکزآموزشی وفرهنگی
۲/۳ ب ۱) مراکز تاریخی ومذهبی
۳/۳ ب ۱) مراکزبهداشتی
۴/۳ ب ۱) خدمات اداری –سیاسی
۵/۳/ب۱) تاسیسات وتجهیزات روستایی
۶/۳/ب۱)خدمات معین
۷/۳/ب۱)سایرامکانات وخدمات رفاهی
ج ۱ )شناسایی روستا
۱/ج ۱)نگرش اجمالی به طرح های بالا دست
۲/ ج ۱ )معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی
۱/۲ ج ۱ )ژئومورفولوژی روستا
۲/۲ ج ۱ )وزش بادهای غالب
۱/۲/۲/ ج ۱) توده هوای قطبی
۲/۲/۲ج۱)توده هوای قطبی دریا
۳/۲/۲ج۱)توده هوای تروپیکال بری یا حاره بری
۳/ج۱)تعیین محدوده اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی روستا
۴/ج۱)بررسی منابع تامین آب آشامیدنی وکشاورزی روستا:
۵/ج۱)بررسی ویژگی های جمعیتی روستا(تعداد،بعد خانوار،آموزش ،…)
۱/۵/ج۱)جمعیت خانوار
۲/۵ج۱)ساختارسنی جمعیت
۳/۵/ج۱)حرکات جمعیت
۱/۳/۵/ج۱)حرکات طبیعی (وقایع چهارگانه)
۱/۱/۳/۵/ج۱) نرخ رشد طبیعی
۲/۳/۵/ج۱)حرکات اجتماعی یامکانی جمعیت (مهاجرت)
۱/۲/۳/۵/ج۱)مهاجرت فرستی روستا
۲/۲/۳/۵/ج۱)مهاجرت پذیری روستا
۴/۵/ج۱)سواد
۵/۵/ج۱)آموزش
۶/۵/ج۱)دین وفرهنگ
۶/ج۱) بررسی وضعیت فعالت درروستا شامل:فعالیتهای کشاورزی ،دامداری ،منابع
۱/۶/ج۱) بررسی کلی وضع اشتغال درروستا(میزان ونسبت جمعیت فعال وشاغلین دربخشهای عمده فعالیت)
۲/۶/ج۱) تصویرکلی فعالیت های اقتصادی روستا (درزمینه کشاورزی ،دامداری وصنعت)
۱/۲/۶/ج۱)کشاورزی
۱/۱/۲/۶/ج۱)زراعت و باغداری
۲/۱/۲/۶/ج۱)دامداری
۲/۲/۶/ج۱)صنعت
۳/۲/۶/ج۱)خدمات
۷/ج۱)شناخت وبررسی علل پیدایش روستا
۸/ج۱)شناخت عوامل موثردرشکل گیری روستا نظیر:شریانهای آب ،توپوگرافی ،عوامل طبیعی واجنماعی ومراحل توسعه
۱/۸/ج۱)هسته اولیه روستا
۲/۸/ج۱)توسعه اولیه روستا
۳/۸/ج۱)توسعه ثانویه (سالهای اخیر )روستا
۵/۸/ج۱)محدودیتهای توسعه روستا
۹/ج۱) شناخت وتعیین نحوه کاربری فضاهای موجوداعم از:مسکونی ،اداری ،خدماتی ،رفاهی ومحاسبه سطوح مربوطه
۱/۹/ج۱)کاربری مسکونی
۲/۹/ج۱)کابری آموزشی
۳/۹/ج۱)کابری تجاری
۴/۹/ج۱)کابری بهداشت
۵/۹/ج۱)کاربری درمانی
۶/۹/ج۱)کاربری مذهبی
۷/۹/ج۱)تاسیسات وتجهیزات
۸/۹/ج۱)باغات
۹/۹/ج۱)کاربری مزارع
۱۰/۹/ج۱)اراضی بایروخالی
۱۱/۹/ج۱)معابر
۱۰/ج۱)بررسی چگونگی مالکیت اراضی روستا
۱۱/ج۱)شناخت کیفیت ابنیه روستا
۱/۱۱/ج۱)ابنیه نوساز
۱۲/ج۱) بررسی شبکه ارتباطی روستا
۱۳/ج۱) شناخت محلات روستا
۱۴/ج۱)آب آشامیدنی
۱/۱۴/ج۱)آب آشامیدنی
۲/۱۴/ج۱)برق
۳/۱۴/ج۱)ارتباطات (تلفن ،پست ،راه)
۴/۱۴/ج۱)شبکه فاضلاب
۵/۱۴/ج۱)سیستم دفع زباله
۱۵/ج۱)بررسی مصالح ساختمانی موجودوکاربردآنها
۱۶/ج۱)بررسی معماری وترکیب فضاهای مسکونی وواحدهای همسایگی
۱۷/ج۱)مدیریت روستا
فهرست جداول
جدول۱-۱: آمار دراز مدت (۱۰ساله ۱۳۷۹ الی۱۱۳۸۹)ایستگاه سینوپتیک تکمیلی شهرستان …
جدول ۱-۲: جمعیت و خانوار شهرستان … به۱تفکیک نقاط شهری و روستایی در فاصله ی سالهای (۱۳۵۵-۱۳۸۵)
جدول ۱-۳: توزیع جمعیت روستا به تفکیک۱گروههای سنی روستا در سال ۱۳۸۵
جدول۱-۴: بررسی اشتغال و بیکاری در۱در شهرستان …
جدول ۱-۵: منابع آبی روستا
جدول ۱-۶: تعداد جمعیت،خانوار و بعدخانوار
جدول ۱-۷: توزیع جمعیت روستا به تفکیک۱گروههای سنی روستا در سال ۱۳۸۵
جدول ۱-۸: تعداد جمعیت روستا از سال ۱۳۴۵ ۱تا ۱۳۸۵
جدول ۱-۹: نرخ رشد جمعیت روستا از۱سال ۱۳۵۵ لغایت ۱۳۸۵
جدول ۱-۱۰: نرخ باسوادی و بیسوادی۱روستا در سال ۱۳۷۵
جدول ۱-۱۱: حجم محصولات زراعی
جدول ۱-۱۲:حجم مبادلات محصولات دامی
جدول ۱-۱۳: پراکنش فضایی انواع فعالیتهای۱و مبادلات رایج روستا
جدول ۱-۱۴: مجموع اراضی کشاورزی
جدول ۱-۱۵ : تعداد دام در روستا
جدول ۱-۱۶: کاربری اراضی وضع موجود
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۱: میله ای جمعیت به تفکیک سن و۱جنس در سال ۱۳۸۵ (بر حسب نفر)
نمودار۱-۲: خطی جمعیت زن و مرد روستا در۱سال ۱۳۸۵ به تفکیک سن و جنس
نمودار۱-۳: افقی نمایانگر سن و نمودار۱عمودی نمایانگر تعداد نفرات می باشد
نمودار۱-۴: دایره ای سه گروه عمده سنی۱روستا در سال ۱۳۸۵ (بر حسب درصد)
نمودار۱-۵: میله ای جمعیت به تفکیک سن و۱جنس در سال ۱۳۸۵ (بر حسب نفر)
نمودار۱-۶: خطی تحولات جمعیتی طی سالهای۱۱۳۴۵-۱۳۸۵

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی ۲۴ ساعته)
تلفن تماس :                         ۰۹۱۰۴۵۶۱۱۷۲ (پشتیبانی ۲۴ ساعته)

قیمت محصول : 10000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)

100,000 ریال – دانلود

توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337926595818     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 48 بار دسته بندی : تاريخ : ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :