فروشگاه i poroje

دانلود گزارش کارآموزی در دادگستری و دادگاه تجدید نظر » دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

تعداد صفحات : 338 صفحه | فرمت فایل: word ورد

موضوع تحقیق :

دانلود گزارش کارآموزی در دادگستری و دادگاه تجدید نظر

تعداد صفحات : ۳۳۸ صفحه

فرمت فایل: word ورد

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول دفتر دادگاه
آشنایی با سازمان وتشکیلات دفاتر دادگاهها
اعم وظایف مدیران دفاتر
وظایف منشی دادگاه یا تقریر نویس
وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی
وظایف متصدی امور دفتری
آشنایی با انواع دفاتر موجود در دادگاهها
الف- دفاتر عمومی دادگاه
۱- دفتر اندیکاتور(دفتر ابلاغ برگها- دفتر ثبت لوایح)
۲- دفتر اندیکس
۳- دفتر ردیابی
۴- دفتر راهنما(رپرتوار)
۵- دفتر رسید(ارسال و مراسلات)
ب: دفاتر اختصاصی واحدهای قضایی(عمده ترین آنها)
۱- دفتر ثبت کل
۲- دفتر ثبت عرایض شعبه
۳- دفتر تعیین وقت رسیدگی (اوقات)
۴- دفتر ثبت ارجاعی کل و ثبت ارجاعی شعبه
۵- دفتر ثبت دادنامه(آمار)
۶- دفتر آمار بازداشتی
۷- دفتر تجدید نظر خواهی
۸- دفتر راکد
۹- دفتر ثبت اجرائی
۱۰- دفتر ثبت لوایح
۱۱- دفتر تعیین وقت احتیاطی دفتر دادگاه
۱۲- دفتر ثبت فرجام خواهی

فصل دوم دادگاه حقوقی
منضمات:کپی مصدق چک-گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز:
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
منضمات:کپی مصدق سند نکاحیه، استشهاد محلی
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
منضمات: کپی مصدق سندعادی مالکیت کامیون ،استشهاد محلی
متن دادخواست وگردشکار پرونده
تصمیم دادگاه بدوی
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منایع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
منضمات:کپی مصدق چک شماره…. ،کپی مصدق گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
منضمات:کپی مصدق شناسنامه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز:
منضمات: راکپی مصدق وصیت نامه،کپی مصدق گواهی حصر وراثت کپی مصدق وکالتنامه و کپی مصدق سند مالکیت ،عندالزوم ارجاع امر به کارشناس و کپی مصدق گواهینامه مالیات بر ارث
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز:
منضمات: کپی مصدق اجاره نامه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
منضمات: کپی مصدق سند نکاحیه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحلیل حقوقی کارآموز:
منضمات داخواست: کپی مصدق شناسنامه فرزند ـ کپی مصدق اظهار نامه ارسالی در مورخه …. عند الزوم تحقیقات محلی
متن دادخواست وگردشکار پرونده :
رأی دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحلیل حقوقی کارآموز:
منضمات:کپی مصدق نظریه کارشناس
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدید نظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
منضمات:کپی مصدق اظهارنامه ،کپی مصدق کلیه صفحات شناسنامه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
منضمات:کپی مصدق عقدنامه رسمی
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
منضمات:کپی مصدق دادنامه شماره…. ،برگ اجرائیه واستشهاد محلی
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
منضمات:کپی مصدق دادنامه شماره….. ،کپی مصدق سند نکاحیه واستشهاد محلی
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز:
منضمات: کپی مصدق سند نکاحیه ـ کپی مصدق وکالتنامه ـ پرونده کلاسه۲۱۴-۱/۸۶ ح
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
منضمات:کپی مصدق سند عادی مورخه ….و نظریه کارشناس
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر :
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحلیل حقوقی کارآموز:
منضمات:کپی مصدق لیست ماترک
متن دادخواست وگردشکار پرونده :
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحلیل حقوقی کارآموز:
منضمات: کپی مصدق اجاره نامه عادی و درصورت لزوم ارجاع امر به کارشناس
متن دادخواست وگردشکار پرونده :
رأی دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحلیل حقوقی کارآموز:
منضمات: فتوکپی مصدق دادنامه ـ فتوکپی مصدق استشهادیه ـ عنداللزوم استماع شهادت شهود و ارجاع به تحقیقات محل.
متن دادخواست وگردشکار پرونده :
رأی دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحلیل حقوقی کارآموز:
فصل سوم اجرای احکام مدنی
موضوع خواسته: تعدیل اجاره بهاء
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدید نظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته:فسخ معامله واعاده ثمن
متن دادخواست وگردشکار پرونده
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته: مطالبه خسارت مقوم بمبلغ۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز:
موضوع خواسته: مطالبه سهم‌الارث مقوم به۹۵۵۰۰۰۰ ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی شورا
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته: تقاضای صدور حکم تخلیه مورد اجاره
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته: استرداد جهازیه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحلیل حقوقی کارآموز:
موضوع خواسته : تقاضای صدور حکم خلع ید
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته: مطالبه نفقه مقوم به مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی شورا
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته : استرداد جهازیه
متن دادخواست وگردشکار پرونده :
رأی شورا
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته: مطالبه خسارت تصادف خودرومقوم به مبلغ۱۹۰۲۵۰۰ ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
موضوع خواسته: مطالبه وجه مقوم به مبلغ۲۱۹۵۷۰۰۰ ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته : مطالبه وجه دو فقره چک مقوم بمبلغ۱۶۰۰۰۰۰ ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته : الزام به پرداخت وجه مقوم بمبلغ۱۰۸۰۰۰۰۰ ریال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
قاضی رسیدگی کننده: جناب آقای خلیل زاده ـرئیس شعبه دوم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان …
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
قاضی رسیدگی کننده: جناب آقای خلیل زاده ـرئیس شعبه دوم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
فصل چهارم دادگاه کیفری
موضوع اتهام :صدورچک بلامحل
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام:نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام:ضبط غیرقانونی کالای مکشوفه
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام: سرقت تعزیری
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام:غیبت از خدمت نظام وظیفه
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام: خیانت در امانت
گردشکار پرونده
قرار مجرمیت
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام:مزاحمت تلفنی
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحلیل حقوقی کارآموز:
موضوع اتهام:خیانت در امانت
گردشکار پرونده:
رأی دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام: دلالت در سقط جنین
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
رای دادگاه تجدید نظر
رای دادگاه بدوی
رای دادگاه تجدید نظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام : ضرب و جرح عمدی
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام: تحصیل ومعامله اموال مسروقه
گردشکار پرونده
قرار مجرمیت
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام:صدورچک بلامحل
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام : تخریب
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام : استفاده از شناسنامه دیگری
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام:نگهداری مواد روانگردان
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
فصل پنجم
اجرای احکام
کیفری
اتهام:ایراد ضرب وجرح عمدی
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام :مداخله در مال توقیف شده
گردشکار پرونده
رأی د ادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام : ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام : سرقت تعزیری
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام : رانندگی بدون پروانه
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام : صدور چک بلامحل
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام : نگهداری مشروبات الکلی
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام : کلاهبرداری و خیانت در امانت
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدید نظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام : غیبت از خدمت نظام وظیفه
گردشکار پرونده:
رأی دادگاه بدوی :
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحلیل حقوقی کارآموز:
موضوع اتهام: سرقت و اخفاء اموال مسروقه
گردشکار پرونده:
رای دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحلیل حقوقی کارآموز:
موضوع اتهام : ضرب و جرح عمدی
گردشکار پرونده:
رای دادگاه بدوی:
نتیجه پرونده:
منابع حقوقی:
تحلیل حقوقی کارآموز:
موضوع اتهام : شرب و خمر و رانندگی بدون گواهینامه
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام:پرداخت رشوه به مامور دولت
گردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام: ترک انفاق
گردشکار پرونده
قرار مجرمیت
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع اتهام:شرب خمر
گردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
فصل ششم دادگاه خانواده
منضمات:کپی مصدق سند نکاحیه شماره ترتیب۱۲۰۴۴ –استشهاد محلی –کپی وکالتنامه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز:
موضوع خواسته :تقاضای فسخ نکاح
منضمات:کپی مصدق شناسنامه وکپی مصدق سند نکاحیه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته: مطالبه مهریه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
را ی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته : مطالبه نفقه همسر و فرزندان
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
واخواهی رأی دادگاه بدوی
قرار دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته: حضانت طفل
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته : تقاضای حضانت فرزند و الزام خوانده به استرداد طفل
دلائل و منضمات داخواست: کپی مصدق شناسنامه فرزند ـ کپی مصدق اظهار نامه ارسالی در مورخه ….ـ عند الزوم تحقیقات محلی
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
قاضی رسیدگی کننده:جناب آقای جاهد ـرئیس شعبه اول عمومی حقوقی دادگستری شهرستان …
موضوع خواسته : صدور گواهی عدم سازش
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته : مطالبه نفقه ایام گذشته از تاریخ …..تا زمان اجرای حکم
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأ ی داد گاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته: تمکین زوجه
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته: تقاضای ملاقات فرزند
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
فصل هفتم
امورحسبی
موضوع خواسته : صدور حکم حجر و نصب قیم برای محجور
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته : تعیین سرپرست و قیم
متن دادخواست وگردشکار پرونده
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته : نصب قیم
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته : نصب امین اموال
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته : صدور حکم حجر
متن دادخواست وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
فصل هشتم
دادگاه
تجدیدنظراستان
موضوع خواسته تجدید نظر : تجدید نظرخواهی به دادنامه شماره ….صادر از دادگاه شعبه ۱۸ عمومی حقوقی …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره …صادره از شعبه اول عمومی حقوقی …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره …مورخ …صادره از شعبه اول دادگاه …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۴۵۴ مورخ …صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع تجدید نظر: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ….-…در پرونده کلاسه ….صادره از دادگاه
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
خلاصه دفاعیات ( متهم )
رای دادگاه تجدید نظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کار آموز
موضوع خواسته تجدید نظر: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ….-….و پرونده کلاسه ۸۸-۲۲۸ صادره از دادگاه عمومی مهربان
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رای دادگاه بدوی
خلاصه دفاعیات وکیل خواهان ها
دلایل اعتراض
رای دادگاه تجدید نظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کار آموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره ….مورخ ….صادر از دادگاه عمومی شهرستان کلیبر
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدید نظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره …مورخ …صادره از دادگاه عمومی حقوقی صوفیان
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته تجدیدنظر:تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه …مورخ …صادره از شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره …مورخ ….صادره از شعبه ۱۱۳ دادگاه جزایی …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ….مورخ …صادره از شعبه ۲ دادگاه حقوقی …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته : اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره …..در پرونده کلاسه ….صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره …..مورخ …..صادره از دادگاه شعبه ۷ عمومی حقوقی …
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ……مورخ …..صادره از دادگاه عمومی بخش …..
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز
موضوع خواسته تجدیدنظر: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره …….مورخ ……..صادره از دادگاه شعبه ۶ عمومی حقوقی ….
متن دادخواست ، منضمات وگردشکار پرونده
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه تجدیدنظر
نتیجه پرونده
منابع حقوقی
تحلیل حقوقی کارآموز

** انجام سایر پروژه ها قبول میشود **

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه دانلود به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی ۲۴ ساعته)
تلفن تماس :                         ۰۹۱۰۴۵۶۱۱۷۲ (پشتیبانی ۲۴ ساعته)

قیمت محصول : 20000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)

200,000 ریال – دانلود

توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337926595818     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 48 بار دسته بندی : , تاريخ : ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :