فروشگاه i poroje

دانلود کار تحقیقی قاعده سد ذرايع » دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود کار تحقیقی قاعده سد ذرايع

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 25

دانلود کار تحقیقی قاعده سد ذرايع

فهرست مطالب:

 

چكيده:

كليد واژه:

مقدمه:

مبحث اول:كليات وتعاريف

گفتار اول:معناي لغوي و اصطلاحي واژه سد ذرايع و فتح ذرايع

گفتار دوم:عناصر سد ذرايع و فتح ذرايع

گفتار سوم: اقسام ذرايع و تقسيم بندي آن در مذاهب مختلف

گفتار چهارم:مقايسه اى ميان اين دو تقسيم بندى

بند اول:مشابهت ها

بنددوم: تفاوتها

بند سوم:ديدگاه ها

مبحث دوم: ادله قائلان به تابعين ذرايع از غايات در حكم

گفتار اول: اجماع

گفتار دوم: آيات

گفتار سوم: عقل

گفتار دوم : اختلاف هاى فقهى برخاسته از اختلاف در حجيت سدذرايع

گفتار سوم:بررسي نمونه اي از كاربرد قاعده سد ذرايع

نتيجه گيري:

منابع و مراجع:

 

چكيده:

پژوهش حاظر راجع است به قاعده سد ذرايع كه در متون فقهي اهل سنت بعنوان يك قاعده فقهي و قابل اعنتاء و با اعتبار حجيت و به تبع لازم اتباع خصوصا در فقه مالك كه پيرامون آن بحث ها و كتابها تدوين شده است مي باشد.در اين تحقيق بر آن هستيم كه به اين نكته كه اين قاعده همانگونه كه در فقه اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است آيا در فقه اماميه مورد توجه بوده است يا خير جوابي بدهيم و براي جواب دادن به اين مسئله به مباني قاعده و اركان و عناصر آن اشاره مي كنيم.

كليد واژه:

سد ذرايع،فتح ذرايع،قاعده،اهل سنت

مقدمه:

ي‍ک‍ي‌ از اص‍ول‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ه‍رچ‍ه‌ ح‍رام‌ اس‍ت‌ طرق‌ و وس‍اي‍ل‌ م‍ن‍ت‍ه‍ي‌ ب‍ه‌ آن‌ ح‍رام‌ اس‍ت‌ و درواق‍ع‌ اس‍لام‌ ب‍رخ‍واس‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ از طري‍ق‌ م‍ن‍ع‌ ت‍وس‍ل‌ ب‍ه‌ طرق‌ و وس‍اي‍ل‌ م‍ن‍ت‍ه‍ي‌ ب‍ه‌ ح‍رام‌، م‍ق‍دم‍ات‌ و زم‍ي‍ن‍ه‌ه‍اي‌ ارت‍ک‍اب‌ ک‍اره‍اي‌ ح‍رام‌ را از م‍ي‍ان‌ ب‍ردارد و ن‍ه‍اي‍ت‍ا م‍وارد وق‍وع‌ م‍ح‍رم‍ات‌ را ت‍ا آن‍ج‍ا ک‍ه‌ م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ ده‍د م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ اي‍ن‌ ق‍اع‍ده‌ را زي‍ر ع‍ن‍ان‌ ” س‍دذرايع ” م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ق‍رار داده‌ان‍د و ب‍ا وج‍ود م‍خ‍ال‍ف‍ت‌ ه‍اي‍ي‌ ک‍ه‌ ب‍ا ح‍ج‍ي‍ت‌ آن‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ آم‍ده‌، در م‍واردي‌ آن‌ را ب‍ه‌ ک‍ار گ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د و ب‍رخ‍ي‌ آث‍ار ف‍ق‍ه‍ي‌ ب‍رآن‌ م‍ت‍رت‍ب‌ ک‍رده‌ان‍د م‍واف‍ق‍ان‌ و م‍خ‍ال‍ف‍ان‌ س‍دذرايع‌ ه‍رک‍دام‌ ب‍راي‌ اث‍ب‍ات‌ درس‍ت‍ي‌ دي‍دگ‍اه‌ خ‍ود ب‍ه‌ دلاي‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ع‍ق‍ل‍ي‌ م‍ت‍وس‍ل‌ ش‍ده‌ان‍د.در ايم تحقيق بر آن هستيم كه تعريفي از سدذرايع  بيان كنيم و دلايلي بر حجيت آن بيوريم و در قسمتي از تحقيق اختلافهايى فقهى برخاسته از اختلاف در حجيت سدذرايع را مورد بررسي قرار دهيم.

 

دانلود :

برای نمایش لینک دانلود ابتدا باید پرداخت آنلاین را انجام دهید.

راهنما : پس از کلیک بر روی دکمه پرداخت فاکتور نمایش داده خواهد شد و در فرم بعدی آدرس ایمیل و نام خودتان را وارد کنید و سپس دکمه خرید را بزنید به درگاه بانک متصل شده و عملیات پرداخت آنلاین را انجام دهید سپس لینک دانلود پروژه برای شما به نمایش در خواهد آمد و همچنین پروژه نیز به ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

برای راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                        iporoje@gmail.com (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                       09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت محصول : 12000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)

120,000 ریال – دانلود

توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 385 بار دسته بندی : تاريخ : 18 سپتامبر 2014 به اشتراک بگذارید :