فروشگاه i poroje

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار امور مشترکین تلفن همراه با رشنال رز » دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار امور مشترکین تلفن همراه با رشنال رز

فرمت: فایل رشنال و فایل ورد | داکیومنت: دارد - 110 صفحه

موضوع پروژه: دانلود پروژه مهندسی نرم افزار امور مشترکین تلفن همراه با رشنال رز

قیمت: 15000 تومان

فرمت: فایل رشنال + فایل ورد

داکیومنت: دارد – 110 صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 6

نرم افزار مکانیزه امور مشترکین………………………………………………………………………………. 6

مخاطبین نرم افزار امور مشترکین…………………………………………………………………………….. 6

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول:           ویژگیهای نرم افزار امور مشترکین…………………………………………………………. 8

1-1- مشخصات فنی نرم افزار امور مشترکین……………………………………………………………… 9

1-3- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری)…………………………………………….. 10

1-3-1- نیازمندیهای نرم افزاری……………………………………………………………………….. 10

1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری……………………………………………………………………. 10

كاربران سيستم نرم افزار امور مشترکین……………………………………………………………………. 11

ذينفعان نرم افزار………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: نمودارهای DFD……………………………………………………………………………………. 12

2-1- نمودار Context Diagram  (سطح صفر) سیستم امور مشترکین……………………………. 13

2-2- جداسازی سیستم مورد نظر از سایر موجودیتها…………………………………………………. 14

2-3- نمودار سطح یک امور مشترکین…………………………………………………………………… 15

2-4- نمودار سطح دو امور مشترکین (پرداختها)……………………………………………………… 16

2-5- نمودار سطح دو امور مشترکین (عملیات ثبت نام)……………………………………………… 17

2-6- نمودار سطح دو امور مشترکین (عملیات رفع عیب ، تعویض)…………………………………. 18

2-7- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از درخواست صدور)…………………………………. 19

2-8- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از عملیات صدور)……………………………………… 20

2-9- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از عملیات صورتحسابها)………………………………. 21

فصل سوم: نمودار ER……………………………………………………………………………………………. 22

نمودار ER به همراه متدهای (مشابه نمودار کلاس)……………………………………………………. 23

نمودار ER مربوط به جداول پایگگاه داده ایجاد شده در محیط SQL Server…………………. 24

فصل چهارم: بررسي موجودیتهای برنامه و روابط موجود………………………………………………….. 25

فصل پنجم: معرفی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن………………………………………………….. 27

اهداف طراحی زبان………………………………………………………………………………………….. 29

تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………. 29

ویژگی‌ها………………………………………………………………………………………………………… 30

سیستم یکپارچه شده…………………………………………………………………………………………… 31

انواع داده……………………………………………………………………………………………………… 31

Boxing و EnBoxing………………………………………………………………………………………. 32

ویژگی‌های جدید در C# 2.0……………………………………………………………………………… 32

کلاسهای partial……………………………………………………………………………………………… 32

Generic‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 33

کلاس های static…………………………………………………………………………………………….. 33

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع……………………………………………. 33

Delegate‌های ناشناس……………………………………………………………………………………….. 34

Delegate covariance and contravariance……………………………………………………….. 34

نوع داده Nullable………………………………………………………………………………………….. 35

فصل ششم: نمودار Use Case و سناریو……………………………………………………………………….. 36

6-1- Use case چیست؟…………………………………………………………………………………….. 37

6-2- Actor چیست؟………………………………………………………………………………………… 38

6-3- دیاگرام use case چیست؟…………………………………………………………………………… 38

6-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟………………………………………………………….. 38

6-5- شناسائی Actor های سیستم…………………………………………………………………………. 39

6-5-1- Actor کاربر…………………………………………………………………………………….. 39

6-5-2- Actor مدیر…………………………………………………………………………………….. 40

6-5-3- Actor کارمندان………………………………………………………………………………. 40

6-5-4- Actor مشتریان…………………………………………………………………………………. 41

6-6-  شناسائی Use Case ها………………………………………………………………………………. 42

6-6-1- نمودارهای USE CASE 1…………………………………………………………………. 43

6-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case………………………………………………………. 44

6-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case………………………………………………………… 44

6-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case……………………………………………………… 45

6-6-2- نمودارهای USE CASE 2…………………………………………………………………. 46

6-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case………………………………………………. 47

6-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case………………………………………………. 48

6-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case…………………………………. 50

6-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case……………………………….. 51

6-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case………………………………………… 52

نمودارهای USE CASE 3…………………………………………………………………………….. 53

6-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه………………………………………………….. 54

6-6-3-2- سناریوی Use Case Order………………………………………………………….. 55

نمودارهای USE CASE 4………………………………………………………………………………… 56

6-6-4-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case………………………………………………. 57

1-6-3-2- سناریوی Staff Employment Use Case……………………………………….. 58

1-6-3-3- سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف…………………………………………… 59

1-6-3-4- سناریوی Use Case تائید عملیات کاربران…………………………………………. 60

1-6-3-4- سناریوی Generate Reports Use Case………………………………………… 61

نمودار کلی Use Case……………………………………………………………………………………… 62

فصل هشتم: Class Diagram………………………………………………………………………………….. 63

8-1- نمودار Class اصلی سیتم امور مشترکین……………………………………………………………… 63

8-2- نمودار Class مربوط به کاربر………………………………………………………………………….. 64

8-2- نمودار Class مربوط به مدیر…………………………………………………………………………… 65

8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای مختلف امور مشترکین…………………………………………… 65

8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند……………………………………………………………….. 66

8-5- نمودار Class مربوط به مشتری………………………………………………………………………… 66

8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات……………………………………………………………………… 67

8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات…………………………………………………………… 67

8-8- نمودار Class مربوط به گروه بندی سیمکارتها………………………………………………………. 67

8-9- نمودار Class مربوط به ثبت مشخصات سیمکارتها………………………………………………….. 68

فصل نهم: SequEnce Diagram……………………………………………………………………………… 69

9-1- نمودار توالی SignIn………………………………………………………………………………… 69

9-2- نمودار توالی Order Register……………………………………………………………………. 71

9-3- نمودار توالی Product Group Definition…………………………………………………… 72

9-4- نمودار توالی Product Definition……………………………………………………………… 73

9-5- نمودار توالی SignIn………………………………………………………………………………… 74

9-6- نمودار توالی SignOut……………………………………………………………………………… 75

فصل دهم: Collaboration Diagram………………………………………………………………………. 76

10-1- نمودار همکاری SignIn…………………………………………………………………………… 77

10-2- نمودار همکاری SignUp………………………………………………………………………….. 78

10-3- نمودار همکاری Products And Products Description……………………………….. 78

10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition………………………………………….. 79

10-5- نمودار همکاری Sign Out……………………………………………………………………….. 80

فصل یازدهم: StateChart Diagram……………………………………………………………………….. 82

11-1- نمودار وضعیت SignUp…………………………………………………………………………… 83

11-2- نمودار وضعیت SignIn……………………………………………………………………………. 84

11-3- نمودار وضعیت SignOut………………………………………………………………………….. 85

11-4- نمودار وضعیت Product Definition………………………………………………………….. 86

11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders………………………………………………………. 87

فصل دوازدهم: دیکشنری داده…………………………………………………………………………………. 88

12-1- دیکشنری ساختار داده مربوط به مشخصات مشتریان…………………………………………… 89

12-2- دیکشنری اجزاء داده مربوط به مشخصات مشتریان……………………………………………. 89

12-3- دیکشنری ساختار داده مربوط به مشخصات مدیران سیستم…………………………………… 89

12-4- دیکشنری اجزاء داده مربوط به مشخصات مدیران سیستم……………………………………. 90

12-5- دیکشنری ساختار داده مربوط به سفارش خرید سیمکارتها……………………………………. 91

12-6- دیکشنری اجزاء داده مربوط به سفارش خرید سیمکارتها……………………………………… 92

12-7- دیکشنری ساختار داده مربوط به صورتحسابهای مشتریان……………………………………… 92

12-8- دیکشنری اجزاء داده مربوط به صورت حسابهای مشتریان……………………………………. 93

12-9- دیکشنری ساختار داده مربوط به مشخصات سیمکارتها…………………………………………. 93

12-10- دیکشنری اجزاء داده مربوط به مشخصات سیمکارتها………………………………………… 94

فصل سیزدهم:   Component diagram…………………………………………………………………… 95

13-1- نمودار Component کلی سیستم………………………………………………………………… 95

13-2- نمودار Component بخش حساب های مشتریان…………………………………………….. 96

13-3- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها……………………………………………….. 97

فصل چهاردهم:   Domain Diagram………………………………………………………………………. 99

14-1- نمودار Domain اصلی سیستم…………………………………………………………………… 100

فصل پانزدهم:   Activity Diagram……………………………………………………………………….. 101

15-1- نمودار فعالیت LogIn……………………………………………………………………………. 102

15-2- نمودار فعالیت SignUp………………………………………………………………………….. 103

15-3- نمودار فعالیت LogOut………………………………………………………………………….. 104

15-4- نمودار فعالیت امکانسنجی سفارش کارها………………………………………………………. 105

15-5- نمودار فعالیت ایجاد سیمکارت جدید………………………………………………………….. 106

15-6- نمودار فعالیت ایجاد سیمکارت جدید………………………………………………………….. 107

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 107

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. 108

منابع و مواخذ…………………………………………………………………………………………………… 109

قیمت محصول : 15000 تومان      (دانلود بلافاصله بعد از پرداخت)

150,000 ریال – دانلود

توجه: در صورتی که محتویات فایل خریداری شده با اطلاعات این برگه یکسان نباشد مبلغ پرداخت شده بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده خواهد شد.


در صورتی که نمی توانید اینترنتی خرید کنید مبلغ ذکر شده را به شماره کارت زیر واریز و نام محصول و ادرس ایمیل خود را به شماره 09104561172 ارسال کنید و تا حداکثر یک ساعت بعد محصول را دریافت کنید.


شماره کارت:     6104337601183716     بنام امیر تعویذی

تدریس xamarin و اندروید

بازدید : 224 بار دسته بندی : تاريخ : 17 نوامبر 2013 به اشتراک بگذارید :